Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №1, 2019

Back to issue

Epidural steroid injections in chronic discogenic low back pain treatment

Authors: Смоланка В.И.(1), Федурця В.М.(1), Павлов Б.Б.(2)
1 - Ужгородский национальный университет, г. Ужгород, Украина
2 - Ужгородский областной центр нейрохирургии и неврологии, г. Ужгород, Украина
3 - Клиника «Нейромед», г. Киев, Украина

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Біль у нижній частині спини залишається однією з найпоширеніших проблем хребетного стовпа та хронічних больових синдромів взагалі. Вона є частою причиною втрати працездатності, а витрати на неї вражають значністю сум. На сьогодні існують три напрямки лікування дискогенного болю — фізіотерапевтичний, медикаментозний і хірургічний. Інтервенційне лікування дискогенного болю шляхом уведення лікарських препаратів у епідуральний простір однаковою мірою можна віднести як до малоінвазивної хірургії, так і до активної таргетной терапії. Мета дослідження — вивчити динаміку больового синдрому в пацієнтів, які страждають від хронічного дискогенного болю в нижній частині спини, при використанні в їх лікуванні епідуральних стероїдних ін’єкцій. Матеріали та методи. У ретроспективне дослідження включено 74 пацієнти віком від 25 до 83 років (середній вік — 53,86 ± 14,27 року), пролікованих із 2015 по 2017 рік у клініці «Нейромед» м. Києва та Ужгородському обласному центрі нейрохірургії та неврології. У всіх досліджуваних після комплексного обстеження діагностовано терапевтично-резистентний хронічний дискогенний біль у нижній частині спини. Нами застосовувалося інтерламінарне та трансфорамінальне введення кортико­стероїдів під радіологічним контролем С-дуги. Всього було виконано 35 (47 %) трансфорамінальних епідуральних ін’єкцій, або блокад, і 39 інтерламінарних епідуральних блокад. За локалізацією проведені маніпуляції було розподілено наступним чином: на рівні L5-S1 — 36 (48 %), на рівні L4-L5 — 17 (23 %), на рівні L3-L4 — 12 (16 %) і на рівні L2-L3 — 9 (12 %). Больовий синдром оцінювався за 10-бальною візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) перед маніпуляцією, через 7 і 30 днів після її проведення. Результати. Ускладнень не зареєстровано. Абсолютно всі пацієнти відзначали зниження больового синдрому. Більшість пацієнтів до маніпуляції характеризували свій біль як «дуже сильний, на межі з нестерпним» (7,01 ± 0,86 за ВАШ), а через тиждень після процедури більшість вже описували больові відчуття як «легкі, часом помірні» (3,68 ± 0,87 за ВАШ). Така тенденція зберігалася і через місяць після маніпуляції (1,98 ± 1,01 за ВАШ). Висновки. Епідуральне уведення кортикостероїдів є безпечним і ефективним способом лікування хронічного болю в нижній частині спини. Ця інтервенційна методика дозволяє істотно знизити інтенсивність страждання.

Актуальность. Боль в нижней части спины остается одной из самых распространенных проблем позвоночного столба и хронических болевых синдромов в целом. Она является частой причиной утраты трудоспособности, а затраты на ее лечение поражают внушительностью сумм. На сегодняшний день существуют три направления лечения дискогенной боли — физиотерапевтический, медикаментозный и хирургический. Интервенционное лечение дискогенной боли путем введения лекарственных препаратов в эпидуральное пространство в одинаковой степени можно отнести как к малоинвазивной хирургии, так и к активной таргетной терапии. Цель исследования — изучить динамику вертебрального болевого синдрома у пациентов, страдающих хроническими дискогенными болями в нижней части спины, при использовании в их лечении эпидуральных стероидных инъекций. Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены 74 пациента в возрасте от 25 до 83 лет (средний возраст — 53,86 ± 14,27 года), пролеченных с 2015 по 2017 год в клинике «Нейромед» г. Киева и Ужгородском областном центре нейрохирургии и неврологии. У всех испытуемых после комплексного обследования диагностированы терапевтически резистентные хронические дискогенные боли в нижней части спины. Нами применялось интерламинарное и трансфораминальное введение кортикостероидов под радиологическим контролем С-дуги. Всего было выполнено 35 (47 %) трансфораминальных эпидуральных инъекций, или блокад, и 39 интерламинарных эпидуральных блокад. По локализации проведенные манипуляции распределились следующим образом: на уровне L5-S1 — 36 (48 %), на уровне L4-L5 — 17 (23 %), на уровне L3-L4 — 12 (16 %) и на уровне L2-L3 — 9 (12 %). Болевой синдром оценивался по 10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ) перед манипуляцией, спустя 7 и 30 дней после ее проведения. Результаты. Осложнений не зарегистрировано. Абсолютно все пациенты отмечали снижение болевого синдрома. Большинство пациентов до манипуляции характеризовали свою боль как «очень сильную, на грани с невыносимой» (7,01 ± 0,86 по ВАШ), а спустя неделю после процедуры большинство уже описывало болевые ощущения как «легкие, временами умеренные» (3,68 ± 0,87 по ВАШ). Подобная тенденция сохранялась и через месяц после манипуляции (1,98 ± 1,01 по ВАШ). Выводы. Эпидуральное введение кортикостероидов является безопасным и эффективным способом лечения хронических болей в нижней части спины. Эта интервенционная методика позволяет существенно снизить интенсивность страдания.

Background. Low back pain (LBP) remains one of the most common problems of the spinal column and chro­nic pain syndromes. It is a frequent cause of disability, and the treatment expense is quite high. Nowadays, there are three methods of treatment for discogenic pain: physiotherapy, drug therapy and surgery. Interventional treatment of discogenic pain by injecting drugs into the epidural space can equally be attributed to both minimally invasive surgery and active target therapy. The purpose of this study is to research the dynamic of pain among patients suffering from chronic discogenic low back pain taking epidural steroid injections as the treatment. Materials and methods. The retrospective study included 74 patients aged from 25 to 83 years (53.86 ± 14.27) treated from 2015 to 2017 in Neuromed Clinic and Uzhgorod Regional Center of Neurosurgery and Neurology. After a comprehensive examination, a therapeutically resistant chronic discogenic LBP was diagnosed in all patients. We applied interlaminar and transforaminal injections of corticosteroids under a radiological control of the C-arm. A total of 35 (47 %) transforaminal epidural injections, or blocka­des and 39 interlaminar epidural blocks were performed. Depending on the localization, the manipulations performed were distributed as follows: at L5-S1 level — 36 (48 %), at ­L4-L5 le­vel — 17 (23 %), at L3-L4 level — 12 (16 %) and at L2-L3 le­vel — 9 (12 %). Pain syndrome was assessed using a 10-point visual analogue scale (VAS) before manipulation, 7 and 30 days after treatment. Results. No complications were registered. All patients have reported a pain reduction. Most patients, right before the manipulation, complained about “a very strong or unbearable” pain (VAS 7.01 ± 0.86), and a week after the procedure, the majority of the patients confirmed that their pain turned to a “mild or sometimes moderate” (VAS 3.68 ± 0.87). A similar trend persisted a month after the manipulation (VAS 1.98 ± 1 01). Conclusions. Epidural injection of corticosteroids is a safe and effective way to treat a chronic lower back pain. This intervention technique can significantly reduce the intensity of suffering.


Keywords

біль у нижній частині спини; дискогенний біль; епідуральне введення кортикостероїдів

боль в нижней части спины; дискогенная боль; эпидуральное введение кортикостероидов

low back pain; discogenic pain; epidural corticosteroids


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Manchikanti L, Abdi S, Atluri S, et al. An update of comprehensive evidence-based guidelines for interventional techniques in chronic spinal pain. Part II: Guidance and recommendations. Pain Physician. 2013 Apr;16(2 Suppl):S49-283. 
2. Murray CJ, Atkinson C, Bhalla K, et al; US Burden of Disease Collaborators. The state of US health, 1999-2010: Burden of diseases, injuries, and risk factors. JAMA. 2013 Aug 14;310(6):591-608. doi: 10.1001/jama.2013.13805.
3. Chistik T. Lower back pain: algorithms for diagnosis and effective treatment. Bol'. Sustavy. Pozvonocnik; 2015;(19):43-45. (in Russian).
4. Byvaltsev VA, Stepanov IA, Bardonova LA, Belykh EG. Intervertebral disc degeneration and possibilities of tissue engineering. Hir Pozvonoc. 2017;14(1):60-67. doi: 10.14531/ss2017.1.60-67.
5. Byvaltsev VA, Belykh EG, Stepanov IA, Giers M, Preul MC. Cytokine’s mechanisms of intervertebral disc degeneration. Sibirskij meditsinskij zurnal. (Irkutsk). 2015;137(6): 5-11. (in Russian).
6. Kapural L, Vrooman B, Sarwar S, et al. A randomized, placebo-controlled trial of transdiscal radiofrequency, biacuplasty for treatment of discogenic lower back pain. Pain Med. 2013 Mar;14(3):362-73. doi: 10.1111/pme.12023.
7. Kvasnitskyi M, Kvasnitskyi O. Steroid epidural injections in treatment of radicular syndrome caused by degenerative-dystrophic diseases of the spine. Ukrainian Neurosurgical Journal. 2014;(4):55-60. doi: 10.25305/unj.46603. (in Ukrainian).
8. Mandell JC, Czuczman GJ, Gaviola GC, Ghazikhanian V, Cho CH. The lumbar neural foramen and transforaminal epidural steroid injections: an anatomic review with key safety considerations in planning the percutaneous approach. AJR Am J Roentgenol. 2017 Jul;209(1):W26-W35. doi: 10.2214/AJR.16.17471.
9. Hession WG, Stanczak JD, Davis KW, Choi JJ. Epidural steroid injections. Semin Roentgenol. 2004 Jan;39(1):7-23. doi: 10.1016/j.ro.2003.10.010. 
10. Mathis JM. Epidural steroid injections. Neuroimaging Clin N Am. 2010 May;20(2):193-202. doi: 10.1016/j.nic.2010.02.006. 
11. Bicket MC, Gupta A, Brown C, Cohen SP. Epidural injections for spinal pain: a systematic review and meta-analysis evaluating the "control" injections in randomized controlled trials. Anesthesiology. 2013 Oct;119(4):907-31. doi: 10.1097/ALN.0b013e31829c2ddd.
12. Makkar JK, Kumar B, Jain K, Dhutt SS, Batra YK, Singh PM. Effect of different volumes on pain relief in patient receiving fluoroscopic guided interlaminar lumbar epidural steroid injection. Pain Physician. 2018 May;21(3):243-250. doi: 10.1016/j.pmrj.2018.09.006.
13. Wilkinson IM, Cohen SP. Epidural steroid injections. Curr Pain Headache Rep. 2012 Feb;16(1):50-9. doi: 10.1007/s11916-011-0236-9.
14. Wilkinson I, Cohen SP. Epidural steroids for spinal pain and radiculopathy: A narrative, evidence-based review. Curr Opin Anaesthesiol. 2013 Oct;26(5):562-72. doi: 10.1097/ACO.0b013e3283628e87.
15. Lee JH, An JH, Lee SH. Comparison of the effectiveness of interlaminar and bilateral transforaminal epidural steroid injections in treatment of patients with lumbosacral disc herniation and spinal stenosis. Clin J Pain. 2009 Mar-Apr;25(3):206-10. doi: 10.1097/AJP.0b013e3181878f9e. 
16. McLain RF, Kapural L, Mekhail NA. Epidural steroid therapy for back and leg pain: Mechanisms of action and efficacy. Spine J. 2005 Mar-Apr;5(2):191-201. doi: 10.1016/j.spinee.2004.10.046.
17. Manchikanti L, Cash KA, McManus CD, Pampati V, Benyamin RM. A randomized, double-blind, active-controlled trial of fluoroscopic lumbar interlaminar epidural injections in chronic axial or discogenic low back pain: Results of a 2-year follow-up. Pain Physician. 2013 Sep-Oct;16(5):E491-504. 
18. Manchikanti L, Cash KA, McManus CD, Pampati V. Fluoroscopic caudal epidural injections in mana–ging chronic axial low back pain without disc herniation, radiculiti or facet joint pain. J Pain Res. 2012;5:381-90. doi: 10.2147/JPR.S35924.
19. Ghai B, Kumar K, Bansal D, Dhatt SS, Kanukula R, Batra YK. Effectiveness of parasagittal interlaminar epidural local anesthetic with or without steroid in chro–nic lumbosacral pain: a randomized, double-blind clinical trial. Pain Physician. 2015 May-Jun;18(3):237-48.
20. Ahadian FM, McGreevy K, Schulteis G. Lumbar transforaminal epidural dexamethasone: A prospective, randomized, double-blind, dose-response trial. Reg Anesth Pain Med. 2011 Nov-Dec;36(6):572-8. doi: 10.1097/AAP.0b013e318232e843.

Back to issue