Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №1, 2019

Back to issue

Bronchial asthma as a pathophysiological factor of sarcopenia onset

Authors: Масік Н.П., Поніна С.І.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. В умовах бронхіальної обструкції при бронхіальній астмі (БА) розвиваються зміни газового складу крові, оксидативний стрес, електролітний і метаболічний дисбаланси, що сприяють формуванню емфіземи легень і хронічної дихальної недостатності. При цьому виникають зміни дихальних м’язів, зокрема й у діафрагмі, що характеризуються прогресуючою їх атрофією з наступною втратою м’язової сили й маси. Мета: визначення функціональних можливостей скелетних м’язів і частоти розвитку саркопенії у хворих на БА. Матеріали та методи. Обстежено 70 осіб віком 47,82 ± 13,54 року. Першу групу становили 35 пацієнтів, які хворіють на БА, другу — 35 здорових осіб. Для оцінки функціональних можливостей скелетних м’язів застосовували 8-кроковий тест визначення швидкості ходьби. Силу скелетної мускулатури оцінювали за допомогою ручного пружинного динамометра. За величиною окружності гомілки оцінювали стан м’язової маси, якість життя вивчали за допомогою опитувальника О.С. Чабана. Результати. При оцінці сили скелетної мускулатури встановлено зменшення показників кистьової динамометрії на 22 % при тяжкому перебігу БА порівняно з показниками хворих на БА середньої тяжкості і на 29 % — порівняно із показниками здорових осіб. Встановлено кореляційні зворотні зв’язки між тяжкістю БА та силою кисті в жінок (r = –0,65) і чоловіків (r = –0,3); швидкістю ходьби у жінок (r = –0,72) та чоловіків (r = –0,6); окружністю гомілки у жінок (r = –0,17) і чоловіків (r = –0,28). Зниження сили м’язів і толерантності до фізичного навантаження асоціювалось із втратою м’язового компонента в 80 % пацієнтів з БА. Висновки. Саркопенія діагностована у 5,71 % осіб контрольної групи і у 25,71 % хворих на БА. Залежно від тяжкості БА і віку хворих саркопенію виявлено у 9,5 % пацієнтів із середньотяжкою БА і у 35,71 % — із тяжкою БА; у 10,53 % осіб віком молодших 45 років і у 31,25 % — старших 45 років.

Актуальность. В условиях бронхиальной обструкции при бронхиальной астме (БА) изменяется газовый состав крови, развиваются оксидативный стресс, электролитный и метаболический дисбалансы, которые способствуют формированию эмфиземы легких и хронической дыхательной недостаточности. При этом формируются изменения дыхательных мышц, в том числе и диафрагмы, которые характеризуются прогрессирующей атрофией с последующей потерей мышечной силы и массы. Цель: определение функциональных возможностей скелетной мускулатуры и частоты развития саркопении у больных БА. Материалы и методы. Обследовано 70 человек возрастом 47,82 ± 13,54 года. Первую группу составили 35 больных БА, вторую — 35 здоровых лиц. Для оценки функциональных возможностей скелетных мышц использовали 8-шаговый тест определения скорости ходьбы. Силу скелетной мускулатуры оценивали с помощью ручного пружинного динамометра. Величину окружности голени использовали для оценки мышечной массы, качество жизни изучали с помощью опросника О.С. Чабана. Результаты. При оценке силы скелетной мускулатуры установлено уменьшение кистевой динамометрии на 22 % при тяжелом течении БА по сравнению с показателями больных со среднетяжелой БА и на 29 % — по сравнению с показателями здоровых лиц. Установлены корреляционные обратные связи между тяжестью БА и силой кисти у женщин (r = –0,65) и мужчин (r = –0,3); скоростью ходьбы у женщин (r = –0,72) и мужчин (r = –0,6); окружностью голени у женщин (r = –0,17) и мужчин (r = –0,28). Снижение силы скелетной мускулатуры и толерантности к физической нагрузке ассоциировалось с потерей мышечного компонента у 80 % пациентов с БА. Выводы. Саркопения диагностирована у 5,71 % лиц контрольной группы и у 25,71 % больных БА. В зависимости от тяжести БА и возраста больных саркопения выявлена у 9,5 % пациентов со среднетяжелой БА и у 35,71 % — с тяжелой БА; у 10,53 % лиц возрастом моложе 45 лет и у 31,25 % — старше 45 лет.

Background. Under bronchial obstruction caused by the bronchial asthma (BA), one may observe a change in blood gas factor, development of oxidative stress, electrolyte and metabolic imbalance, which lead to lung emphysema and chronic respiratory failure formation. This was accompanied by changes in respiratory muscles, particularly in the diaphragm, which are characterized by an advanced atrophy and a further loss of muscle strength and mass. The question arises to which extent BA affects the state of skeletal muscles as they determine tolerance for physical activity and quality of life in these patients. The purpose was to determine functional capacity of skeletal muscles and frequency of sarcopenia in patients with BA. Materials and methods. Seventy people aged 47.82 ± 13.54 years were examined. The first group included 35 persons who had BA, while the second group consisted of 35 healthy persons. An 8-step test for walking speed was applied to assess the functional capacity of skeletal muscles. The skeletal muscle power was evaluated with the help of spring hand dynamometer. Circumference of the tibia determined the criterion of satisfactory muscle mass. Quality of life was assessed by means of O.S. Chaban’s questionnaire. Results. When evaluating skeletal muscle power, wrist dynamometry was reduced by 22 % in case of severe BA compared to moderate BA, the corresponding index made 29 % when compared to the wrist dynamometry of healthy persons. An inverse correlation was found between BA severity and wrist strength in females (r = –0.65) and males (r = –0.3); walking speed in females (r = –0.72) and males (r = –0.6); circumfe­rence of the tibia in females (r = –0.17) and males (r = –0.28). A decrease in skeletal muscle power and tolerance for physical activity were associated with the loss of muscle component among 80 % of patients with BA. Conclusions. Sarcopenia was diagnosed in 5.71 % of persons from the control group, and in 25.71 % of patients with BA. Depending on BA severity and the age of patients, sarcopenia was detected in 9.5 % of patients who had moderate BA, and in 35.71 % of patients with severe BA; in 10.53 % of persons under the age of 45, and in 31.25 % of those over 45.


Keywords

бронхіальна астма; дисфункція дихальних м’язів; скелетна мускулатура; саркопенія

бронхиальная астма; дисфункция дыхательных мышц; скелетная мускулатура; саркопения

bronchial asthma; dysfunction of respiratory muscles; skeletal muscles; sarcopenia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Global Asthma Network (GAN). The Global Asthma Report 2014. Auckland, New Zealand: Global Asthma Network; 2014. 93 p.
2. Journey through the steps of bronchial asthma: proceeding of the XI National Asthma Congress. Ukraini-an Pulmonology Journal. 2018;(1):39-42 (in Ukrainian).
3. Feshchenko YuІ, Iashyna LO, Nazarenko KV, Polianska M O. Clinical efficacy of tiotropium bromide in basic therapy in patients with asthma-COPD overlap. Astma ta alergіa. 2017;(4):7-14 (in Ukrainian).
4. Feshchenko YuІ, Primushko NA, Parhomenko NV, et al. Restoration of physical activity in patients with asthma. Astma ta alergіa. 2017;(1):17-22 (in Ukrainian).
5. Uchmanowicz B, Panaszek B, Uchmanowicz I, Rosińczuk J. Clinical factors affecting quality of life of pa-tients with asthma. Patient Prefer Adherence. 2016 Apr 19;10:579-89. doi: 10.2147/PPA.S103043.
6. Windisch W. Noninvasive positive pressure ventilation in COPD. Breathe. 2011;8(2):115-123. doi: 10.1183/20734735.011511.
7. Feshchenko YuІ, Yashina LO, Іgnatieva VІ, Sidun GV. Respiratory muscle function in patients chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma with obstructive sleep apnea syndrome. Ukrainian Pul-monology Journal. 2005;(3 Suppl):82-84 (in Ukrainian).
8. Lemeshevskaya SS, Makarevich AE, Pochtavtsev AYu. Ultrasonic estimation of respiratory muscles (RM) in men with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Medical Journal. 2012;(41):83-90 (in Rus-sian).
9. Garas MN, Bilous TM, Lekhkun GV. Signs of inflamation in the airways in children with –exercise-induced bronchial asthma. Inter collegas. 2017;4(1):14-19. 
10. Hall DT, Ma JF, Marco SD, Gallouzi IE. Inducible nitric oxide synthase (iNOS) in muscle wasting syn-drome, sarcopenia and cachexia. Aging (Albany NY). 2011 Aug;3(8):702-15. doi: 10.18632/aging.100358.
11. Pertseva TA. Muscular dysfunction in COPD: reassessment of the problem, new treatment options. Zdo-rov’ja Ukrai’ny: Pul’monologija, Alergologija, Rynolaryngologija. 2008;(3-1):17-19 (in Russian).
12. Povoroznyuk VV, Dzerovych NI, Synieok LL, Romanenko MS. Diahnostyka ta profilaktyka sarkopenii. Bil. Suhloby. Khrebet; 2017. 7 (4). P. 179-193. DOI: 10.22141/2224-1507.7.4.2017.121230 (in Ukraini-an) 
13. Ministry of Нealth of Ukraine. Order on March 19, 2007 № 128. On Adoption of Clinical Protocols of Medical Care in Pulmonology. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0128282-07?lang=uk. Accessed: March 19, 2007 (in Ukrainian).
14. Chaban OS, Haustova OO, Bezshejko VG, Moskalenko OV. Validation of life quality assessment scale. Ukrains’kyi Visnyk Psykhonevrolohii. 2017;25(90):159-160 (in Ukrainian).
15. Schakman O, Gilson H, Thissen JP. Mechanisms of glucocorticoid-induced myopathy. J Endocrinol. 2008 Apr;197(1):1-10. doi: 10.1677/JOE-07-0606. 
16. Gayan-Ramirez G, Decramer M. Mechanisms of striated muscle dysfunction during acute exacerbation-sof COPD. J Appl Physiol (1985). 2013 May;114(9):1291-9. doi: 10.1152/japplphysiol.00847.2012.
17. Izquierdo Alonso JL, Rodríguez Glez-Moro JM. The excessive use of inhaled corticosteroids in chronic obstructive pulmonary disease. Arch Bronconeumol. 2012 Jun;48(6):207-12. doi: 10.1016/j.arbres.2012.01.002.
18. Battaglia S, Cardillo I, Lavorini F, Spatafora M, Scichilone N. Safety considerations of inhaled cortico-steroids in the elderly. Drugs Aging. 2014 Nov;31(11):787-96. doi: 10.1007/s40266-014-0213-1.
19. Prosvetov YuV, Barinov SS, Boev SS, Yatsenko OA. Bronchial asthma in the elderly: a review of clinical studies. Astma ta alergіa. 2018;(1):48-56 (in Russian).
20. Laghi F, Tobin MJ. Disorders of the respiratory muscles. Am J Respir Crit Care Med. 2003 Jul 1;168(1):10-48. doi: 10.1164/rccm.2206020.
21. Wouters EF, Groenewegen KH, Dentener MA, Vernooy JH. Systemic inflammation in chronic obstruc-tive pulmonary disease: the role of exacerbations. Proc Am Thorac Soc. 2007 Dec;4(8):626-34. doi: 10.1513/pats.200706-071TH.
22. Pertseva TA, Konopkina LI, Boguslavskaya EV. Evaluation of functional state of respiratory muscles in patients with chronic obstructive pulmonary diseases in the formation of individual rehabilitation pro-grams. Ukrainian Pulmonology Journal. 2004;(3):31-32 (in Russian).
23. Garcia-Rio F, Lores V, Mediano O, et al. Daily physical activity in patients with chronic obstructive pul-monary disease is mainly associated with dyna–mic hyperinflation. Am J Respir Crit Care Med. 2009 Sep 15;180(6):506-12. doi: 10.1164/rccm.200812-1873OC.
24. Waschki B, Kirsten A, Holz O, et al. Physical activity is the strongest predictor of all-cause mortality in patients with COPD: a prospective cohort study. Chest. 2011 Aug;140(2):331-342. doi: 10.1378/chest.10-2521.
25. Feshchenko YuІ, Iashyna LO, Nazarenko KV, Opіmakh SG. Exercise testing influence on pulmonary ventilation parameters in patients with bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease and their combination. Astma ta alergia. 2017;(2):7-12 (in Ukrainian).
26. Lemeshevskaya SS. Quality of life in men with chronic obstructive pulmonary disease. Medical Journal. 2012;(41):90-94 (in Russian).
27. Masіk NP. Quality of life and the risk of osteoporosis in patients with chronic obstructive pulmonary dis-ease. Ukrainian Therapeutical Journal. 2016;(1):68-74 (in Ukrainian).
28. Van Eeden SF, Sin DD. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Chronic Systemic Inflammatory Dis-ease. Respiration. 2008;75(2):224-38. doi: 10.1159/000111820.

Back to issue