Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Kidneys" Том 8, №2, 2019

Back to issue

Options of modern anti-relapse therapy for urinary tract infections in children: CRUTIL trial

Authors: Іванов Д.Д.(1), Іванова Т.П.(2), Федоренко О.Г.(3) , Кушніренко С.В.(1), Іванова М.Д.(4)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — НДСЛ «ОХМАТДИТ», м. Київ, Україна
(3) — Медична практика проф. Д. Іванова, м. Київ, Україна
(4) — Università degli Studi di Milano-Bicocca, м. Мілан, Італія

Categories: Nephrology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Рецидивуючі інфекції сечового тракту становлять серйозну проблему в дитячій нефрології, впливаючи на якість життя й збільшуючи навантаження на систему охорони здоров’я. Облік індивідуальних чинників і розробка підходів до протирецидивної терапії, особливо в дітей без видимих об’єктивних причин рецидиву інфекції, є актуальним завданням. Матеріали та методи. Проспективне відкрите багатоцентрове рандомізоване в паралельних групах дослідження CRUTIL (Children’s Recurrent Urinary Tract Infections on bacteria Lysate) проводили за участі 83 дітей віком від 3 до 15 років (8,0 ± 2,2 року) із рецидивуючими інфекціями сечового тракту. Діти були рандомізовані на 3 групи: перша — 22 дитини, які одержували додаткову терапію лізатом Urivac, друга — 28 дітей, які отримували додаткову терапію лізатом Uro-Vaxom, і третя (контрольна) — 33 дитини, які отримували стандартну терапію. Тривалість імуноактивної терапії становила 6 місяців, пацієнти цих груп також отримували протирецидивне лікування одноразовою дозою уроантисептика на ніч протягом 18 місяців; тривалість спостереження становила 24 місяці. Результати. У першій групі дітей, які отримували 6-валентну вакцину з лізатів бактерій Urivac, безрецидивний перебіг до кінця дослідження спостерігався у 87 % (19 дітей). У групі, що отримувала монолізати бактерій Uro-Vaxom, безрецидивний перебіг спостерігався у 72 % (20 дітей) (співвідношення шансів (СШ) 2,5; P > 0,05, мінімальне значення очікуваного явища — 4,84). Серед тих, хто не отримував уроантисептики на ніч і лізати бактерій, безрецидивний перебіг документували в 13 дітей (40 %) (Р ≤ 0,05, СШ = 0,26 із групою 6-валентної вакцини). 15% підвищення ефективності при використанні 6-валентного лізату бактерій було отримане за рахунок елімінації Pseudomonas aeruginosa й Enterococcus faecalis. Надалі з 24-го по 30-й місяць спостереження в групі Uro-Vaxom ще 3 дітей мали рецидив (P ≤ 0,05 з групою, яка отримувала Urivac). Висновки. Лізати бактерій істотно підвищують ефективність терапії при рецидивуючих інфекціях сечового тракту в дітей. Найкращі результати у формуванні безрецидивного перебігу рецидивуючих інфекцій сечового тракту демонструє призначення профілактичної дози уроантисептика одноразово на ніч і застосування 6-валентної вакцини Urivac.

Актуальность. Рецидивирующие инфекции мочевого тракта представляют серьезную проблему в детской нефрологии, влияя на качество жизни и увеличивая нагрузку на систему здравоохранения. Учет индивидуальных факторов и разработка подходов к противорецидивной терапии, особенно у детей без видимых объективных причин для рецидива инфекции, является актуальной задачей современной нефрологии. Материалы и методы. Проспективное открытое многоцентровое рандомизированное в параллельных группах исследование CRUTIL (Children’s Recurrent Urinary Tract Infections on bacteria Lysate) проведено у 83 детей в возрасте от 3 до 15 лет (8,0 ± 2,2 года) с рецидивирующими инфекциями мочевого тракта. Дети были рандомизированы на 3 группы: первая — 22 ребенка, получавших дополнительную терапию лизатом Urivac, вторая — 28 детей, получавших дополнительную терапию лизатом Uro-Vaxom, и третья (контрольная) — 33 ребенка, получавших стандартную терапию. Продолжительность иммуностимулирующей терапии составила 6 месяцев, пациенты этих групп также получали противорецидивное лечение однократной дозой уроантисептика на ночь в течение 18 месяцев, продолжительность наблюдения составила 24 месяца. Результаты. В первой группе детей, получавших 6-валентную вакцину лизатов бактерий Urivac, безрецидивное течение к окончанию исследования наблюдалось у 87 % (19 детей). В группе, получавшей монолизаты бактерий Uro-Vaxom, безрецидивное течение наблюдалось у 72 % (20 детей) (отношение шансов (ОШ) 2,5; P > 0,05; минимальное значение ожидаемого явления — 4,84). Среди тех, кто не получал уроантисептики на ночь и лизаты бактерий, безрецидивное течение документировали у 13 детей (40 %) (р ≤ 0,05; OШ = 0,26 с группой 6-валентной вакцины). 15% повышение эффективности при использовании 6-валентного лизата бактерий было получено за счет элиминации Pseudomonas aeruginosa и Enterococcus faecalis. В дальнейшем с 24-го по 30-й месяц наблюдения в группе Uro-Vaxom еще 3 детей имели рецидив (P ≤ 0,05 с группой, получавшей Urivac). Выводы. Лизаты бактерий существенно повышают эффективность терапии при рецидивирующих инфекциях мочевого тракта у детей. Лучшие результаты в формировании безрецидивного течения рецидивирующих инфекций мочевого тракта демонстрирует назначение профилактической дозы уроантисептика однократно на ночь и применение 6-валентной вакцины Urivac.

Background. Recurrent urinary tract infection (UTI) is a serious problem in pediatric nephrology, affecting the quality of life and increasing the burden on the health system. Consideration of individual factors and the development of approaches to anti-relapse therapy, especially in children without apparent objective reasons for the relapse of infection, is an urgent task. Materials and methods. A prospective, multicentre, randomized, parallel-group, open-label CRUTIL (Children’s Recurrent Urinary Tract Infections on bacterial Lysate) study was conducted, it included 83 children aged 3 to 15 years (8.0 ± 2.2 years) with recurrent UTI. The children were randomized into 3 groups: the first one — 22 patients who received supplementary therapy with Urivac lysate, the second one — 28 children who received supplementary therapy with Uro-Vaxom lysate, and the third group (controls) — 33 patients who received standard therapy. Duration of immunoactive therapy was 6 months, patients of these groups also received anti-relapse treatment with a single dose of urinary antiseptic at bedtime for 18 months; follow-up was 24 months. Results. In the first group of children who received Urivac, a 6-valent vaccine from bacterial lysates, a non-recurrent course to the end of the study was observed in 19 patients (87 %). In the group receiving Uro-Vaxom bacterial monolysates, 20 children (72 %) had non-recurrent course (odds ratio (OR) = 2.5; P > 0.05; the minimum expected effect was 4.84). Among those who did not receive urinary antiseptic at bedtime and bacterial lysates, the non-recurrent course was reported in 13 children (40 %) (P ≤ 0.05, OR = 0.26 with a 6-valent vaccine group). A 15% improvement in the effectiveness was obtained due to elimination of Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus faecalis when using a 6-valent bacterial lysate. Subsequently, from 24 to 30 months of follow-up, 3 more children in the Uro-Vaxom group had a relapse (P ≤ 0.05 with the Urivac group). Conclusions. Bacterial lysates significantly increase the effectiveness of therapy for recurrent urinary tract infections in children. The best results in the formation of a non-recurrent course of relapsing UTI were obtained when using a prophylactic dose of urinary antiseptic once at bedtime and a 6-valent Urivac vaccine.


Keywords

рецидивуючі інфекції сечових шляхів у дітей; індустріальні лізати бактерій; Urivac; Uro-Vaxom; подальше спостереження при інфекціях сечового тракту

рецидивирующие инфекции мочевых путей у детей; индустриальные лизаты бактерий; Urivac; Uro-Vaxom; последующее наблюдение при инфекциях мочевого тракта

recurrent urinary tract infections in children; industrial bacterial lysates; Urivac; Uro-Vaxom; follow-up in urinary tract infections


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. National Library of Medicine, or “Vancouver style” (International Committee of Medical Journal Editors): DynaMed Plus [Internet]. — Ipswich (MA): EBSCO Information Services, 1995. — Record No. 115591, Urinary tract infection (UTI) in children; [updated 2018 Jul 23]. — http://www.dynamed.com/topics/dmp~AN~T115591/Urinary-tract-infection-UTI-in-children#Complications-and-Prognosis.

2. Radmayr C., Bogaert G., Dogan H.S., Kočvara R., Nijman J.M. et al. Paеdiatric urology. — https://uroweb.org/guideline/paediatric-urology/#3_8_2.

3. Chang S.J. et al. Elevated postvoid residual urine volume predicting recurrence of urinary tract infections in toilet-trained children // Pediatr. Nephrol. — 2015. — 30. — 1131. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25673516.

4. Koyle M.A., Shifrin D. Issues in febrile urinary tract infection management // Pediatr. Clin. North Am. — 2012 Aug. — 59(4). — 909-22.

5. Craig J.C. et al. The accuracy of clinical symptoms and signs for the diagnosis of serious bacterial infection in young febrile children: prospective cohort study of 15 781 febrile illnesses // BMJ. — 2010. — 340. — c1594. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
20406860.

6. Kass E.H. Asymptomatic infections of the urinary tract // Trans. Assoc. Am. Physicians. — 1956. — 69. — 56. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13380946.

7. Chang S.L., Shortliffe L.D. Pediatric urinary tract infections // Pediatr. Clin. North Am. — 2006 Jun. — 53(3). — 379-400.

8. Karavanaki K.A. et al. Delayed treatment of the first febrile urinary tract infection in early childhood increased the risk of renal scarring // Acta Paediatr. — 2017. — 106. — 149. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27748543.

9. Іванов Д.Д., Корг О.М. Нефрологія у практиці сімейного лікаря: Підручник. — Донецьк: Заславський, 2014.

10. Williams G., Craig J.C. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children. Cochrane Systematic Review — Intervention Version published: 16 March 2011 Long-term antibiotics appear to reduce the risk of repeat symptomatic UTI in susceptible children but the benefit is small and must be considered together with the increased risk of microbial resistance. — https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001534.pub3/full?highlightAbstract=uti&highlightAbstract=children&highlightAbstract=in&highlightAbstract=child.

11. Afshar K. et al. Cranberry juice for the prevention of pediatric urinary tract infection: a randomized controlled trial // J. Urol. — 2012. — 188. — 1584. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22910239.

12. http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en.

13. Spencer J.D. et al. The accuracy and health risks of a voiding cystourethrogram after a febrile urinary tract infection //
J. Pediatr. Urol. — 2012. — 8. — 72. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21126919.

14. Tullus K. Difficulties in diagnosing urinary tract infections in small children // Pediatr. Nephrol. — 2011. — 26. — 1923. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21773821.

15. Tosif S. et al. Contamination rates of different urine collection methods for the diagnosis of urinary tract infections in young children: an observational cohort study // J. Paediatr. Child Health. — 2012. — 48. — 659. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22537082.

16. Pennesi M. et al. Is antibiotic prophylaxis in children with vesicoureteral reflux effective in preventing pyelonephritis and renal scars? A randomized, controlled trial // Pediatrics. — 2008. — 121. — e1489. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18490378.

17. Tratselas A. et al. Outcome of urinary tract infections caused by extended spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in children // Pediatr. Infect. Dis. J. — 2011. — 30. — 707. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21248655.

18. Wang H.H. et al. Efficacy of antibiotic prophylaxis in children with vesicoureteral reflux: systematic review and meta-analysis // J. Urol. — 2015. — 193. — 963. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25196653.

19. Hanuš M., Matoušková M., Králová V. et al. Immunostimulation with polybaterial lysat in prevention of recurrence infection // Ces. Urol. — 2015. — 19(1). — 33-43.

20. Castro M., Lythe G., Molina-Paris C., Ribero R.M. Mathematics in modern immunology // Interface Focus. 2016. — Vol. 6, Issue 2. — https://doi.org/10.1098/rsfs.2015.0093.

21. Shaikh N. et al. Early Antibiotic Treatment for Pediatric Febrile Urinary Tract Infection and Renal Scarring // JAMA Pediatr. — 2016. — 170. — 848. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27455161.

22. Craig J.C. et al. Antibiotic prophylaxis and recurrent urinary tract infection in children // N. Engl. J. Med. — 2009. — 361. — 1748. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19864673.

23. Ivanov D. Possibilities of current anti-relapsing treatment of urinary tract infections in children // Pediatric Nephrology. — 2018. — Vol. 33, Issue 10.

24. Lee S.J. et al. Probiotics prophylaxis in infants with primary vesicoureteral reflux // Pediatr. Nephrol. — 2015. — 30. — 609. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25354903.

25. Schwenger E.M. et al. Probiotics for preventing urinary tract infections in adults and children // Cochrane Database Syst. Rev. — 2015. — CD008772. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26695595.

26. Salo J. et al. Cranberry juice for the prevention of recurrences of urinary tract infections in children: a randomized placebo-controlled trial // Clin. Infect. Dis. — 2012. — 54. — 340. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22100577.

27. Salomonsson P. et al. Best oral empirical treatment for pyelonephritis in children: Do we need to differentiate between age and gender? // Infect. Dis. (Lond). — 2016. — 48. — 721. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27300266.

28. Ramos N.L. et al. Characterisation of uropathogenic Escherichia coli from children with urinary tract infection in different countries // Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. — 2011. — 30. — 1587. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21509475.


Back to issue