Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №4, 2021

Повернутися до номеру

Ґендерні особливості цитокінового профілю у пацієнтів із хронічним атрофічним гастритом

Автори: Мосійчук Л.М., Татарчук О.М., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Хронічний атрофічний гастрит, безумовно, залишається актуальною проблемою гастроентерології, однак дані щодо статевих відмінностей вмісту цитокінів при цій патології досить суперечливі. Мета: оцінити ґендерні особливості цитокінового профілю у хворих на хронічний атрофічний гастрит. Матеріали та методи. В дослідження було включено 120 хворих, які за результатами гістологічного дослідження біоптатів мали атрофію в тілі шлунка. Контрольну групу становили 20 практично здорових осіб, серед яких чоловіків та жінок було порівну. В усіх хворих оцінювали рівень інтерлейкінів (ІЛ-8, ІЛ-10, ІЛ-18), фактора некрозу пухлини альфа (TNF-α), васкулоендотеліального фактора росту (VEGF) імуноферментним методом із використанням відповідних наборів реактивів фірми «Вектор-БЕСТ» та аналізатора Stat Fax 303 Plus. Результати. У чоловіків із хронічним атрофічним гастритом спостерігається більш виражений дисбаланс у бік прозапальних цитокінів, зокрема рівень ІЛ-18 вищий у 1,7 раза (р < 0,05), ніж у жінок. У 46,2 % пацієнтів рівень ІЛ-8 також був підвищеним у чоловіків в 1,3 раза (р > 0,05) порівняно з жінками. Рівень протизапального цитокіну (ІЛ-10) не має суттєвої ґендерної різниці у хворих із перед­раковими станами шлунка. Медіана коефіцієнта співвідношення ІЛ-18/ІЛ-10 у чоловіків в 2 рази вища порівняно з жінками: 65,36 (21,67; 154,25) проти 32,15 (12,76; 191,85) (р < 0,05). В осіб чоловічої статі в 1,5 раза більший і коефіцієнт співвідношення ІЛ-8/ІЛ-10, який становить 2,25 (1,29; 7,68) проти 1,49 (0,75; 9,78), але ця різниця не була статично значущою. Вміст VEGF у сироватці крові чоловіків перевищував аналогічний показник у жінок в 1,4 раза (р < 0,05). Встановлені прямі кореляційні зв’язки між умістом VEGF та рівнем TNF-α (r = 0,47; р < 0,05), ІЛ-8 (r = 0,42; р < 0,05), ІЛ-18 (r = 0,58; р < 0,05) підтверджують дані про посилення експресії VEGF під впливом багатьох проангіогенних факторів росту та прозапальних цитокінів. Висновки. Чоловіки при підвищенні рівня ІЛ-18 та VEGF більш як на 30 % потребують динамічного спостереження з метою раннього виявлення структурних змін слизової оболонки шлунка передракової спрямованості.

Background. Сhronic atrophic gastritis certainly remains an urgent problem of gastroenterology but data on sexual differences in the content of cytokines in this pathology are quite contradictory. The purpose of the study: to assess the gender chara­cteristics of the cytokine profile in patients with chronic atrophic gastritis. Materials and methods. The study included 120 patients with gastric atrophy, according to histological examination of biop­sies. The control group consisted of 20 healthy individuals, men and women equally. In all patients, we have evaluated the levels of interleukins (IL-8, IL-10, IL-18), tumor necrosis factor alpha (TNF-α), vasculoendothelial growth factor (VEGF) by enzyme-linked immunosorbent assay using appropriate reagent from Vector-BEST kits and the Stat Fax 303 Plus analyzer. Results. In men with chronic atrophic gastritis, there is a more pronounced imba­lance towards pro-inflammatory cytokines, in particular the level of IL-18 is 1.7 times higher (p < 0.05) than in women. In 46.2 % of cases, the content of IL-8 was also elevated in men by 1.3 times (p > 0.05) compared to women. The level of anti-inflammatory cytokine IL-10 does not have a significant gender difference in patients with precancerous conditions of the stomach. The median of IL-18/IL-10 ratio in men is 2 times higher than in women: 65.36 (21.67; 154.25) vs. 32.15 (12.76; 191.85) (p < 0. 05). In males, IL-8/IL-10 ratio is also 1.5 times higher, which is 2.25 (1.29; 7.68) vs. 1.49 (0.75; 9.78) but this difference was not statically significant. Serum content of VEGF in men exceeded the same indicator in women by 1.4 times (p < 0.05). Direct correlation between VEGF content and the levels of TNF-α (r = 0.47, p < 0.05), IL-8 (r = 0.42, p < 0.05), IL-18 (r = 0.58, p < 0.05) confirm the evidence of increased VEGF expression under the influence of many proangiogenic growth factors and proinflammatory cytokines. Conclusions. With an increase in the level of IL-18 and VEGF by more than 30 %, men require dynamic monitoring for early detection of precancerous structural changes in the gastric mucosa.


Ключові слова

атрофічний гастрит; цитокіновий баланс; ґендерні особливості.

atrophic gastritis; cytokine balance; gender features


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Асфандиярова Н.С. и др. Гендерная и возрастная структура множественных хронических заболеваний пациентов Рязанской области. Клиницист. 2017. № 11(3–4). С. 65-72. https://doi.org/10.17650/1818-8338-2017-11-3-4-65-72
 2. Дзюба О.М., Чепелевська Л.А., Карамзіна Л.А. Сучасні тенденції смертності населення працездатного віку від хвороб органів травлення. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2016. № 1(67). С. 24-29.
 3. Gonzalez, Z., Loganathan, P., Sarosiek, I., McCallum, R.W. Gender-related differences in gastroparesis. The American journal of the medical sciences. 2020. Vol. 360(5). P. 474-483.
 4. Greuter T. et al. Gender differences in inflammatory bowel disease. Digestion. 2020. Vol. 101. Suppl 1. P. 98-104. 
 5. Першко А.М. и др. Частные вопросы патогенеза воспалительных заболеваний кишечника. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018. № 5(153). С. 140-149. 
 6. Ostan R. et al. Gender, aging and longevity in humans: an update of an intriguing/neglected scenario paving the way to a gender-specific medicine. Clinical Science. 2016. Vol. 130. No 19. P. 1711-1725. 
 7. Пасієшвілі Т.М. Оцінка особливостей змін та діагностичної інформативності цитокінового профілю в осіб молодого віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, яка перебігає на тлі автоімунного запалення. Сучасна гастроентерологія. 2019. № 2(106). С. 16-21.
 8. Yoshimura A. et al. Negative regulation of cytokine signaling in immunity. Cold Spring Harbor perspectives in biology. 2018. Vol. 10(7). P. a028571. 
 9. Negovan A. et al. Cytokine TGF-β1, TNF-α, IFN-γ and IL-6 gene polymorphisms and localization of premalignant gastric lesions in immunohistochemically H. pylori-negative patients. International journal of medical sciences. 2021. Vol. 18(12). P. 2743-2751. 
 10. Esedov E.M., Akbieva D.S. Proinflammatory cytokines in the gastric juice in acid-related diseases before and after standart therapy. Клиническая лабораторная диагностика. 2019. № 64(8). С. 484-489. 
 11. Ng S.C. Emerging leadership lecture: Inflammatory bowel disease in Asia: emergence of a “Western” disease. J. Gastroenterol. Hepatol. 2015. Vol. 30. No 3. P. 440-445. 
 12. Liou J-M. et al. RANTES-403 polymorphism is associated with reduced risk of gastric cancer in women. J. Gastroenterol. 2008. Vol. 43(2). P. 115-123.
 13. Yuan X-L. et al. Gastric cancer cells induce human CD4+Foxp3+ regulatory T cells through the production of TGF-β1. World J. Gastroenterol. 2011. Vol. 17(15). P. 2019-2027.

Повернутися до номеру