Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №4, 2021

Повернутися до номеру

Імунологічні порушення та дисбіоз товстої кишки у хворих з ураженням жовчовивідної системи при цукровому діабеті 2 типу та ожирінні

Автори: Ye.S. Sirchak, M.M. Nastych
Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Мікробіом відіграє вирішальну роль у підтримці гомеостазу організму. Мета дослідження: вивчити особливості змін імунологічного статусу та їх зв’язок з дисбактеріозом товстої кишки у хворих з ураженням жовчовивідних шляхів на фоні цукрового діабету (ЦД) 2 типу та ожиріння. Матеріали та методи. У дослідження були включені 54 пацієнти з ЦД 2 типу та ожирінням різного ступеня тяжкості. Сформовані дві групи обстежених пацієнтів із ЦД 2 типу та ожирінням залежно від типу ураження жовчовивідної системи: в І групу ввійшли 24 хворі з хронічним безкам’яним холециститом, а ІІ групу становили 30 пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою (ЖКХ). Результати. Визначення кількісного та якісного складу мікрофлори товстої кишки вказує на дисбіотичні зміни у хворих на ЦД 2 типу з ожирінням та ураженням жовчовивідної системи. Більш виражені порушення в кількісному та якісному складі мікрофлори товстої кишки діагностовані в пацієнтів ІІ групи (ЦД 2 типу та ожиріння у поєднанні з ЖКХ). У хворих ІІ групи вірогідно частіше встановлене збільшення кількості Enterobacter (на 14,2 %, р < 0,05), Citrobacter (на 31,8 %, р < 0,01), Staphylococcus (на 16,7 %, р < 0,05), Clostridium (на 11,8 %, р < 0,05) порівняно з пацієнтами І групи. У пацієнтів із ЖКХ при ЦД 2 типу та ожирінні встановлене більш виражене збільшення всіх показників імуноглобулінів. Зростання рівнів IgA та IgG є безперечним доказом активізації гуморальної ланки імунокомпетентної системи організму у хворих з ураженням жовчовивідної системи при ЦД 2 типу та ожирінні. Висновки. У хворих на ЦД 2 типу та ожиріння в поєднанні з ураженням жовчовивідної системи (переважно при ЖКХ) виявлена зміна кількісного і якісного складу мікрофлори товстої кишки (зменшення кількості Bifidobacterium і Lactobacillus та збільшення концентрації Clostridium, стафілококів, Proteus та Klebsiella). Встановлене порушення імунологічного статусу у хворих на ЦД 2 типу та ожиріння в поєднанні з ураженням жовчовивідної системи, що проявляється збільшенням рівнів IgА, IgG, IgМ, IgG та зменшенням показника С3 та С4 у сироватці крові, переважно в пацієнтів із ЖКХ. Збільшення рівня IgА та IgG прямо залежить від зміни кількості Bifidobacterium і Lactobacillus, Staphylococcus, Clostridium, Proteus при мікробіологічному дослідженні фекалій у хворих на ЦД 2 типу та ожиріння в поєднанні з ураженням жовчовивідної системи (переважно ЖКХ).

Background. The microbiome plays a crucial role in maintaining homeostasis. The purpose of the research was to study the peculiarities of changes in immunological status and their relationship with colonic dysbiosis in patients with biliary lesions on the background of type 2 diabetes mellitus (DM) and obesity. Materials and methods. The study included 54 patients with type 2 DM and obesity of varying severity, who underwent a comprehensive examination. Two groups of those examined for type 2 DM and obesity were formed, depending on the type of lesion of the biliary system. Thus, group I included 24 patients with chronic acalculous cholecystitis, and group II consisted of 30 patients with gallstone disease. Results. The results of the analysis of the quantitative and qualitative composition of the colonic microflora indicate dysbiotic changes in patients with type 2 DM, obesity, and lesions of the biliary system. More pronounced disorders in the quantitative and qualitative composition of colonic microflora were diagnosed in patients of group II (with type 2 DM and obesity in combination with gallstone disease). The patients of group II significantly more often developed an increase in the number of Enterobacter (14.2 %; p < 0.05), Citrobacter (31.8 %; p < 0.01), Staphylococcus (16.7 %; p < 0.05), and Clostridium (11.8 %; p < 0.05) compared with the data of group I. More pronounced increase in all immunoglobulin parameters was found in patients with gallstone disease associated with type 2 DM and obesity. At the same time, the increase in IgA and IgG levels, which is indisputable evidence of activation of the humoral part of the body’s immunocompetent system, was found in patients with biliary lesions and type 2 DM and obesity. Conclusions. In patients with type 2 DM and obesity in combination with lesions of the biliary system (mainly gallstone disease), changes in the quantitative and qualitative composition of the colonic microflora (a decrease in the number of Bifidobacterium and Lactobacillus and an increase in the concentration of Clostridium, Staphylococci, Proteus, and Klebsiella) were detected. Impairment of immunological status in patients with type 2 DM and obesity in combination with lesions of the biliary tract was diagnosed, which manifested in increased levels of IgA, IgG, IgM, IgG and a decrease in serum C3 and C4 in patients with gallstone disease. The increase in IgA and IgG directly depends on the change in the number of Bifidobacterium and Lactobacillus, Staphylococcus, Clostridium, Proteus in the microbiological examination of feces in patients with type 2 DM and obesity in combination with the biliary system (mainly gallstone disease).


Ключові слова

жовчовивідна система; цукровий діабет 2 типу; ожиріння; імунітет; дисбактеріоз

biliary system; type 2 diabetes mellitus; obesity; immunity; dysbiosis


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Nicoletti A., Ponziani F.R., Nardella E. et al. Biliary tract microbiota: a new kid on the block of liver diseases? European review for medical and pharmacological sciences. 2020. 24 (5). 2750-2775. doi: 10.26355/eurrev_202003_20548.
  2. Sagar N.M., Cree I.A., Covington J.A. et al. The interplay of the gut microbiome, bile acids, and volatile organic compounds. Gastroenterology research and practice. 2015. 6 р. doi: 10.1155/2015/398585.
  3. Ito Z., Koido S., Kato K. et al. Dysbiosis of the faecal and biliary microbiotas in biliary tract cancer. 2021. 11 р. doi: 10.21203/rs.3.rs-628022/v1.
  4. Опарін О.А. Вплив кишкової мікрофлори на роботу жовчовивідної системи. Здоров’я України. 2020. 1 (52). 22-23.
  5. World Health Organization. Global Database on Body Mass Index — 2013.
  6. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) допомоги: цукровий діабет 2 типу. Наказ МОЗ України. 08.05.2014. № 1118. 118.
  7. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) допомоги: цукровий діабет 2 типу. Наказ МОЗ України. 08.05.2014. № 1118. 343 с.
  8. Verdier J., Luedde T., Sellge G. Biliary Mucosal Barrier and Microbiome. Visceral Medicine. 2015. 31. 156-161. doi: 10.1159/000431071.
  9. Wu T., Zhang Z., Liu B. et al. Gut microbiota dysbiosis and bacterial community assembly associated with cholesterol gallstones in large-scale study. BMC Genomics. 2013. 14 (1). 11 р. doi: 10.1186/1471-2164-14-669.

Повернутися до номеру