Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Гастроентерологія" Том 55, №4, 2021

Повернутися до номеру

Оцінка психічного здоров’я у хворих із синдромом подразненої товстої кишки

Автори: Fircak M.
Gǟvle Hospital, Gǟvle, Sweden

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Дослідження психічного здоров’я у хворих із синдромом подразненої товстої кишки (СПК) не тільки є перспективним напрямком медицини щодо визначення психологічного профілю хворих, а й може слугувати альтернативою стосовно подальшої тактики ведення та лікування даної групи пацієнтів. Мета дослідження: вивчити особливості психічного здоров’я у хворих із СПК. Матеріали та методи. У психіатричній клініці лікарні м. Євле за 2019–2021 рр. обстежені 54 особи зі СПК, які становили І групу хворих. До контрольної групи ввійшли 40 практично здорових осіб. Оцінку психологічного статусу визначали за допомогою таких методик: 1) шкали психологічного стресу PSM-25; 2) оцінки рівня стресу (методика Холмса — Раге); 3) оцінки стану здоров’я — коротка форма (36) (опитувальник SF-36 Health Assesment). Результати. Незважаючи на те, що фізичні симптоми (біль у животі, спазм на протязі кишечника, порушення акту дефекації) були головними скаргами в клінічній картині в обстежених нами пацієнтів зі СПК, було встановлено, що ключовим фактором у загостренні та підтримці фізичних симптомів СПК є психосоціальні фактори (когнітивні та емоційні). Нами оцінені якість життя та психологічний стан в обстежених пацієнтів зі СПК. Аналізуючи опитувальники, на які відповідали пацієнти з І групи зі СПК (n = 54) та ІІ групи (контрольна; n = 40), щодо рівня психологічного стресу (PSM-25), ми розподілили пацієнтів за статтю та отримали такі результати: у 42,9 % пацієнтів жіночої статі І групи виявлений високий рівень стресу, у 50,0 % — середній рівень, а низький рівень стресу відмічався лише в 7,1 % пацієнтів жіночої статі І групи. Після аналізу рівня стресу була здійснена оцінка стресостійкості, оскільки значна частина пацієнтів перебувала у стресі високого та середнього рівня. Рівень стресу був вірогідно вищим у пацієнтів зі СПК порівняно з ІІ групою (контрольна). Відповідно до даних анкети психологічний та фізичний компоненти здоров’я були також знижені у хворих на СПК порівняно з групою контролю. Висновки. У хворих зі СПК установлені високий та середній рівні стресу, а також зниження стресостійкості, що більш виражено в пацієнтів чоловічої статі. У хворих зі СПК діагностоване зниження психологічного та фізичного компонентів здоров’я, що вказує на зниження якості життя даних хворих.

Background. The study of mental health in patients with irritable bowel syndrome (IBS) is a promi­sing area of medicine not only in terms of determining the psychological profile, but can also serve as an alternative in terms of further management and treatment of this group of patients. The purpose of the study was to examine mental health of IBS patients. Materials and methods. 54 patients with IBS were examined in the psychiatric clinic of Gǟvle Hospital in 2019–2021. They were included in group I of the examined patients. The control group (group II) included 40 healthy individuals. Assessment of the psychological status was determined using the following methods: 1) Psychological Stress Measure PSM-25 by Lemyr-Tessier-Fillion; 2) The Holmes and Rahe Stress Scale; 3) Health Assessment 36-Item Short Form Survey (SF-36 Health Assessment). Results. Despite the fact that physical symptoms (abdominal pain, intestinal spasm, defecatory dysfunction) were the main complaints in the clinical picture of our patients with IBS, it was found that the key factor in exacerbating and maintaining IBS physical symptoms are psychosocial (cognitive and emotional) factors. We evaluated the quality of life and psychological state of the examined patients with IBS. Analyzing the PSM-25 questions answered by patients from group I with IBS (n = 54) and from control group II (n = 40) on the level of psychological stress, the following results were obtained with gender distribution: 42.9 % of female patients of group I had a high level of stress, and 50.0 % a medium level of stress; low levels of stress were found in only 7.1 % of female patients of group I. After analyzing the level of stress, we assessed stress resistance, as a significant proportion of patients showed high and medium levels of stress. The level of stress was significantly higher in patients with IBS compared with the control group II. According to the survey on the psychological and physical component of health, these scores were also reduced in patients with IBS compared with the control group. Conclusions. High and medium levels of stress, as well as reduced stress resistance, were found in IBS patients, which is more pronounced in male patients. Decreased psychological and physical components of health have been found in IBS patients, indicating a reduction in the quality of life of these patients.


Ключові слова

синдром подразненої товстої кишки; психічне здоров’я; діагноз

irritable bowel syndrome; mental health; diagnosis


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Ballou S., Bedell A., Keefer L. Psychosocial impact of irritable bowel syndrome: A brief review. World J. Gastrointest. Pathophysiol. 2015. 6(4). 120-123. doi: 10.4291/wjgp.v6.i4.120.
  2. Qin H.-Y., Cheng C.-W., Tang X.-D., Bian Z.-X. Impact of psychological stress on irritable bowel syndrome. World J. Gastroenterol. 2014. 20(39). 14126-14131. doi: 10.3748/wjg.v20.i39.14126.
  3. Sánchez B.S., Roales-Nieto J.G., Ferreira N.B. et al. New psychological therapies for irritable bowel syndrome: mindfulness, acceptance and commitment therapy (ACT). Rev. Esp. Enferm. Dig. 2017. 109(9). 648-657. https://dx.doi.org/10.17235/reed.2017.4660/2016
  4. Baksheev A.I., Turchina Z.E., Yurchuk G.V. et al. Medico-Psychological Support of Elderly Patients with Somatic Pathology in Doctor-Patient Relations. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2018. 10(10). 2506-2509.
  5. Noone P.A. The Holmes-Rahe Stress Inventory. Occupational Medicine. 2017. 67(7). 581-582. DOI: 10.1093/occmed/kqx099.
  6. Lins L., Carvalho F.M. SF-36 total score as a single measure of health-related quality of life: Scoping review. SAGE open medicine. 2016. 4. 2050312116671725. DOI: 10.1177/2050312116671725.
  7. Staudacher H.M., Mikocka-Walus A., Ford A.C. Common mental disorders in irritable bowel syndrome: pathophysiology, management, and consideration for future randomized controlled trials. The Lancet. Gastroenterology and Hepatology. 2021. 6(5). 401-410. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30363-0
  8. Lackner J.M., Ma Ch.-Х., Keefer L. et al. Type, Rather Than Number, of Mental and Physical Comorbidities Increases the Severity of Symptoms in Patients With Irritable Bowel Syndrome. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2013. 11. 1147-1157. DOI: 10.1016/j.cgh.2013.03.011.
  9. Zamani М., Alizadeh-Tabari S., Zamani V. Systematic review with meta-analysis: the prevalence of anxiety and depression in patients with irritable bowel syndrome. Aliment. Pharmacol. Ther. 2019. 50. 132-143. DOI: 10.1111/apt.15325.
  10. Jones M.P., Tack J., Van Oudenhove L. et al. Mood and Anxiety Disorders Precede Development of Functional Gastrointestinal Disorders in Patients but Not in the Population. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017. 15. 1014-1020. DOI: 10.1016/j.cgh.2016.12.032.

Повернутися до номеру