Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 17, №7, 2022

Повернутися до номеру

Адаптаційні можливості серцево-судинної системи з огляду на системи регуляції у підлітків з ювенільним ідіопатичним артритом

Автори: Головко Т.О. (1, 2), Богмат Л.Ф. (1), Шевченко Н.С. (1, 2), Ніконова В.В. (1), Кашкалда Д.А. (1), Цюра О.М. (2)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) — це найбільш поширене ревматологічне захворювання дитячого віку (1 : 1000 дітей), при якому відбувається залучення в процес багатьох органів і систем, у першу чергу серцево-судинної, з поступовим розвитком хронічної серцевої недостатності. Як відомо, при зниженні функціональної здатності серця запускається каскад реакцій нейрогуморальних систем регуляції, і в першу чергу активується симпатоадреналова система із посиленням продукції катехоламінів, розвитком тахікардії. Унаслідок цього підвищується рівень мозкового натрійуретичного пептиду в крові. У дітей хронічна серцева недостатність має безсимптомний характер. Тому визначення толерантності до фізичних навантажень відіграє важливу роль в її діагностиці. Метою дослідження було визначити функціональний стан серцево-судинної системи та толерантність організму до фізичного навантаження у підлітків з ЮІА з огляду на рівень екскреції катехоламінів у добовій сечі і рівень натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у крові. Матеріали та методи. Обстежено 56 пацієнтів з ЮІА віком 12–17 років (13,28 ± 0,38 року). Контрольну групу становили 46 практично здорових однолітків відповідного віку. Проводилося ультразвукове дослідження серця для встановлення функціонального стану міокарда. Для вивчення толерантності до фізичного навантаження проводився тест шестихвилинної ходьби з розрахунком індексу Кердо до та після тесту. Вивчався рівень екскреції катехоламінів у сечі та рівень натрійуретичного пептиду в крові. Результати. У пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом встановлено формування ранніх ознак систолічної дисфункції міокарда правого шлуночка серця (зниження фракції викиду правого шлуночка). При цьому встановлено зниження рівня катехоламінів та підвищення рівня NT-proBNP, який справляє нейромодулюючий ефект на різних рівнях симпатоадреналової системи. Висновки. Активація симпатичного відділу вегетативної нервової системи (підвищення індексу Кердо) у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит не забезпечує ефективність виконання мінімального фізичного навантаження в тесті шестихвилинної ходьби.

Background. Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common rheumatological disease of childhood (1 : 1,000 children), which involves many organs and systems, primarily cardiovascular, with the gradual development of chronic heart failure. As you know, when the functional capacity of the heart decreases, a cascade of reactions of the neurohumoral regulation system is triggered and, first of all, the sympathoadrenal system is activated with an increase in the catecholamine production, the development of tachycardia. Due to this, the level of brain natriuretic peptide in the blood is increased. In children, chronic heart failure is asympto­matic. Therefore, determining tolerance to physical exertion plays an important role in its diagnosis. The purpose was to determine the functional state of the cardiovascular system and the tolerance to physical exertion in adolescents with JIA, taking into account the level of catecholamine excretion in the daily urine and the level of natriuretic peptide in the blood. Materials and methods. Fifty-six patients with JIA aged 12–17 years (13.28 ± 0.38 years) were examined. The control group consisted of 46 apparently healthy peers of the corresponding age. A heart ultrasound was performed to establish the functional state of the myocardium. To study to­lerance to physical exertion, a six-minute walk test was performed with calculation of Kerdo index before and after the test. The level of catecholamine excretion in the urine and the level of natriuretic peptide in the blood were studied. Results. Patients with juvenile idiopathic arthritis had early signs of right ventricular myocardial systolic dysfunction (a decrease in the right ventricular ejection fraction). At the same time, we detected a decrease in the catecho­lamine level and an increase in the content of natriuretic peptide, which has a neuromodulatory effect at different levels of the sympathoadrenal system. Conclusions. Activation of the sympathetic division of the autonomic nervous system (increased Kerdo index) in patients with juvenile idiopathic arthritis does not ensure the effectiveness of minimal physical exertion in a six-minute walk test.


Ключові слова

ювенільний ідіопатичний артрит; адаптаційні можливості серцево-судинної системи; катехоламіни; мозковий натрійуретичний пептид; підлітки

juvenile idiopathic arthritis; adaptive capabilities of the cardiovascular system; catecholamines; brain natriuretic peptide; adolescents


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Ahmad H.S., Othman G., Farrag S.E., [et al.]. Subclinical heart failure in juvenile idiopathic arthritis: a consequence of chronic inflammation and subclinical atherosclerosis [Electronic Resource]. Egyptian rheumatology and rehabilitation. 2016. № 43 (2). Р. 78-83. URL: http://doi: 10.4103/1110-161X.181881. 
 2. Aranda-Valera I.C., Arias de la Rosa I., Roldán-Molina R. et al. Subclinical cardiovascular risk signs in adults with juvenile idiopathic arthritis in sustained remission. Pediatr. Rheumatol. Online J. 2020 Jul 14. № 18(1). Р. 59. doi: 10.1186/s12969-020-00448-3. PMID: 32665015; PMCID: PMC7362625.
 3. Arsenaki E., Georgakopoulos P., Mitropoulou P., Koutli E., Thomas K., Charakida M., Georgiopoulos G. Cardiovascular Disease in Juvenile Idiopathic Arthritis. Curr. Vasc. Pharmacol. 2020. № 18(6). Р. 580-591. doi: 10.2174/1570161118666200408121307. PMID: 32268865.
 4. Григус І.М., Брега Л.Б. Фізична терапія в кардіології: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2018. 268 с. 
 5. Шевченко Н.С., Богмат Л.Ф., Головко Т.А., Демьяненко М.В. Адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы у детей с ревматическими заболеваниями и коморбидными состояниями. Патологія. 2019. Т. 16. № 1. С. 99-105. DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.1.166395.
 6. Voronkov L. Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017). Ukrainian Journal of Cardiology. 2018 Aug. Vol. 25. № 3. Р. 11-59. http://www.ucardioj.com.ua/index.php/UJC/article/view/39.
 7. Міністерство охорони здоров’я України. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит. Здоров’я України. 2012. № 4(23). С. 56-59.
 8. McErlane F., Beresford M.W., Baildam E.M. et al. Validation of JADAS in all ILAR subtypes of juvenile idiopathic arthritis (JIA) in the clinical setting. Arch. Dis. Child. 2012. № 97. A124-A125.
 9. Коваленко В.М., Сичов О.С., Долженко М.М., Іванів Ю.А., Дзяк С.І., Поташев С.В., Носенко Н.М. Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії [Electronic Resource]. 2018. http://amosovinstitute.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Kilkisna-ehokardiografichna-otsinka-porozhnin-sertsya.pdf.
 10. Chun-An С., Chin-Hao C., Ming-Tai L. Six-Minute Wal–king Test: Normal Reference Values for Taiwanese Children and Adolescents. Acta Cardiologica Sinica. The official journal of Taiwan Society of Cardiology. 2015. № 31. P. 193-201. URL: http://doi: 10.6515/ACS20140721D. 
 11. Shevchenko N., Holovko T., Aghogho A., Margret M., Bernard O.-F. Рівень толерантності до фізичного навантаження у здорових підлітків. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2021. № (7). https://doi.org/10.26565/2617-409X-2021-7-09
 12. Androshchuk O.I., Zavhorodnia V.A. Correlation of vegetative tone indicator with Kerdo index and heart rate variability [Electronic Resource]. Вісник Черкаського університету. 2018. № 1. Режим доступу: https://doi: 10.31651/2076-5835-2018-1-1-3-6. 
 13. Martsenyuk V., Vakulenko D., Vakulenko L. Kerdo informative index to determine the level of autonomic regulation at osteochondrosis of the cervical Spine [Electronic Resource]. Medical Informatics and Engineering. 2013. № (1). URL: https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2013.1.418. 
 14. Давыдов В.В., Кашкалда Д.А., Голобородько А.В. Нормы содержания биологически активных веществ у детей и подростков. Справочник. Харьков: Федорко, 2008. 132 с.
 15. Ahlers M.J., Brandon D.L., Farber-Eger E., et al. Heart Failure Risk Associated With Rheumatoid Arthritis–Related Chronic Inflammation. J. Am. Heart Assoc. 2020. Vol. 9. E014661. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.014661.
 16. Ziade N., El Khoury B., Zoghbi M., et al. Prevalence and pattern of comorbidities in chronic rheumatic and musculoskeletal diseases: the COMORD study. Sci. Rep. 2020. Vol. 10. Р. 7683. https://doi.org/10.1038/s41598-020-64732-8. 
 17. Kantor P.F., Lougheed J., Dancea A., et al. Children’s Heart Failure Study Group. Presentation, diagnosis, and medical management of heart failure in children: Canadian Cardiovascular Society guidelines. Can. J Cardiol. 2013. № 29(12). Р. 1535-1552. doi: 10.1016/j.cjca.2013.08.008. PMID: 24267800.
 18. Хиць А.Р. Новітні терапевтичні можливості в лікуванні хронічної серцевої недостатності. Укр. мед. часопис. 2021, VII/VIII. № 4 (144). С. 3-6. DOI 10.32471/umj.1680-3051.144.214325.
 19. Omran F., Kyrou I., Osman F., Lim V.G., Randeva H.S., Chatha K. Cardiovascular Biomarkers: Lessons of the Past and Prospects for the Future. Int. J. Mol. Sci. 2022 May 19. № 23(10). Р. 5680. doi: 10.3390/ijms23105680. PMID: 35628490; PMCID: PMC9143441.
 20. Maalouf R., Bailey S. A review on B-type natriuretic peptide monitoring: assays and biosensors. Heart Fail Rev. 2016. № 21. Р. 567-578. https://doi.org/10.1007/s10741-016-9544-9.
 21. Vanderheyden M., Bartunek J., Goethals M. Brain and other natriuretic peptides: molecular aspects. Eur. J. Heart Fail. 2004 Mar 15. № 6(3). Р. 261-8. doi: 10.1016/j.ejheart.2004.01.004. PMID: 14987574.
 22. Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Каменщик А.В., Руднєва І.В. Рівень мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) в сироватці крові дітей, хворих на цукровий діабет, залежно від тривалості перебігу хвороби. Здоровье ребенка. 2008. № 6(15). 
 23. Miheeva T.N., Popelyuk N.A., Popelyuk M.V. To the question of vegetative background in children with chronic gastroduodenal pathology. Сlinical and Experimental Pathology. 2017. Vol. 16. № 2. P. 44-48. URL: http://doi:10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.10.
 24. Alian S.M., Esmail H.A., Gabr M.M. et al. Predictors of subclinical cardiovascular affection in Egyptian patients with juvenile idiopathic arthritis subtypes. Egypt Rheumatol. Rehabil. 2020. № 47. Р. 6. https://doi.org/10.1186/s43166-020-00002-9.

Повернутися до номеру