Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 10, №3, 2022

Повернутися до номеру

Дослідження нових можливостей лікування аметропій у дітей шкільного віку

Автори: Алеєва Н.М.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Сучасний засіб лікування аномалій рефракції — контактна корекція забезпечує постійну корекцію аметропії, відсутні періоди з нечітким ретинальним зображенням, що спостерігається при застосуванні окулярів. Раннє застосування контактної корекції вродженої міопії й астигматизму в дітей і підлітків сприяє соціальній реабілітації. Мета дослідження: вивчити ефективність контактної корекції міопії у дітей шкільного віку у віддалені терміни спостереження. Матеріали та методи. Обстежено 84 дитини (168 очей) віком від 6 до 16 років з міoпічною маніфестнoю рефракцією та астигматизмом, у яких використовували м’які силікон-гідрогелеві асферичні контактні лінзи для корекції аметропії. Всім пацієнтам проводили дослідження гостроти зору, показників об’єктивної та суб’єктивної клінічної рефракції, аксіальної довжини ока, товщини та діаметру рогівки, показників кератометрії, а також форометричних даних (акомодація, вергенція, диспаратні ділянки окорухового апарату та їх взаємодія) на ранніх і пізніх строках спостереження. Результати. При застосуванні контактної корекції у дітей шкільного віку з міопією та міопічним астигматизмом статистично значуще через 3 роки спостережень відзначалося підвищення: некоригованої гостроти зору на 47 % (t = 5,2; p < 0,01), коригованої гостроти зору на 8 % (t = 9,3; p < 0,01), показника сфероеквіваленту на 17 % (t = 3,7; p < 0,01), довжини передньозаднього відрізка ока на 4 % (t = 7,1; p < 0,01), амплітуди акомодації на 27 % (t = 14,6; p < 0,01), негативної частини відносної акомодації на 17 % (t = 7,3; p < 0,01), позитивної частини відносної акомодації на 32 % (t = 7,1; p < 0,01), гнучкості акомодації на 35 % (t = 14,2; p < 0,01), співвідношення акомодаційної конвергенції до акомодації на 19 % (t = 3,4; p < 0,01), гостроти стереозору на 56 % (t = 4,1; p < 0,01); а також зменшення: показника кератометрії у сильному меридіані на 2 % (t = 5,2; p < 0,01), затримки акомодаційної відповіді на 33 % (t = 14,2; p < 0,01), форії вдалину на 16 % (t = 10,1; p < 0,01), форії зблизька на 16 % (t = 11,3; p < 0,01). Висновки. Використання контактних лінз дітьми шкільного віку з короткозорістю та міопічним астигматизмом може підвищити некориговану та максимально скориговану гостроту зору. Збільшення сфероеквівалентної та передньозадньої осі ока свідчить про прогресування міопії, але використання м’яких контактних лінз призводить до змін передньої поверхні рогівки: збільшення товщини в центральній зоні та її сплющування. Отримані результати свідчать про уповільнення прогресування міопії.

Background. A modern method for treating refractive errors — a contact correction provides permanent correction of ametropia, without periods of a blurred retinal image, which is observed when using glasses. Early use of contact correction for congenital myopia and astigmatism in children and adolescents contributes to social rehabilitation. The purpose of the work: to study the effectiveness of contact correction of myopia in school-aged children in the long-term follow-up. Materials and methods. We have examined 84 children (168 eyes) aged 6–16 years with myopic manifest refraction and astigmatism, who used soft silicone hydrogel aspherical contact lenses to correct ametropia. In all patients, parameters of visual acuity, objective and subjective clini­cal refraction, axial eye length, corneal thickness and diameter, keratometry, and phorometric data (accommodation, vergence, disparate areas of the oculomotor apparatus and their interaction) were studied. Results. When using contact correction in school-aged children with myopia and myopic astigmatism, a statistically significant increase was observed after 3 years of observation, namely: of uncorrected visual acuity by 47 % (t = 5.2; p < 0.01), corrected acuity vision by 8 % (t = 9.3; p < 0.01), spheroequivalent indicator by 17 % (t = 3.7; p < 0.01), anteroposterior segment of the eye by 4 % (t = 7.1; p < 0.01), amplitude of accommodation by 27 % (t = 14.6; p < 0.01), negative part of relative accommodation by 17 % (t = 7.3; p < 0.01), positive part of relative accommodation by 32 % (t = 7.1; p < 0.01), flexibility of accommodation by 35 % (t = 14.2; p < 0.01), the ratio of accommodative convergence to accommodation by 19 % (t = 3.4, p < 0.01), stereovision acuity by 56 % (t = 4.1; p < 0.01), as well as a decrease in keratometry index in the steep meridian by 2 % (t = 5.2; p < 0.01), delays in accommodative responses by 33 % (t = 14.2; p < 0.01), distance phoria by 16 % (t = 10.1; p < 0.01), near phoria by 16 % (t = 11.3, p < 0.01). Conclusions. The use of contact lenses by school-aged children with myopia and myopic astigmatism can increase uncorrected and maximum corrected visual acuity. An increase in the spheroequivalent and anteroposterior axis of the eye indicates progression of myopia, but the use of soft contact lenses leads to changes of the anterior corneal surface: an increase of the thickness in the central zone, and its flattening. The results obtained indicate a slowing down of myopia progression.


Ключові слова

міопія; астигматизм; контактна корекція; форометрія

myopia; astigmatism; contact correction; phorometry


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Verkicharla P.K., Ohno-Matsui K., Saw S.M. Current and predicted demographics of high myopia and an update of its associated pathological changes. Ophthalmic Physiol. Opt. 2015. 35(5). 465-475.
  2. Ghorbani Mojarrad N., Plotnikov D., Williams C., Guggenheim J.A., for the UK Biobank Eye and Vision Consortium. Association Between Polygenic Risk Score and Risk of Myopia. JAMA Ophthalmol. 2020. 138(1). 7-13. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2019.4421. 
  3. Rykov S.O., Orlova N.M., Kostetska A.O. Conceptual direct medical and organizational technology for optimizing monitoring will become a standard for schoolchildren. Archives of Ophthalmology of Ukraine. 2017. 5(2). 10-16. 
  4. Kurganova O.V. Clinical and economic aspects of the diagnosis of refractive errors in children with concomitant strabismus [dissertation]. Moscow: Federal State Autonomous Institution “National Medical Research Center” Interbranch Scientific and Technical Complex “Eye Microsurgery” named after Academician S.N. Fedorov of the Ministry of Health of the Russian Federation. 2018. 161 s.
  5. Lobanova I.V., Leshchenko I.A., Markova E.Yu., Hatsenko I.E. Influence of completeness and type of correction in children and adolescents with refractive errors on the formation of visual evoked potentials. Bulletin of Ophthalmology. 2013. 129(4). 44-53. 
  6. Zaraiskaya M.M., Bodrova S.G., Pozdeeva N.A., Pashtaev N.P., Tikhonova O.I. The main methods of optical correction of progressive myopia in children. Russian Pediatric Ophthalmology. 2016. 11(3). 144-148.
  7. Leshchenko I.A. A practical guide to the selection of soft contact lenses. SPb.: RA “VEKO”, 2010. 219 s. 
  8. Linnik E.A. Experience of contact correction of children with refractive errors in the system of medical and social rehabilitation measures. Eye. 2011. (5). 6-7.
  9. Prousali E., Haidich A.B., Fontalis A., Ziakas N., Brazitikos P., Mataşsi A. Efficacy and safety of interventions to control myopia progression in children: an overview of systematic reviews and mata‑analyses. BMC Ophthalmology. 2019. 19. 106.
  10. Neroev V.V. Ophthalmology: clinical guidelines. Moscow: GEOTAR-Media, 2019. 496 s.

Повернутися до номеру