Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 18, №7, 2022

Повернутися до номеру

SH-терапія в комплексній реабілітації пацієнтів із хворобою Паркінсона

Автори: Гасюк Т.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Найпоширенішим нейродегенеративним захворюванням центральної нервової системи вважається хвороба Паркінсона, що посідає особливе місце, оскільки має суттєве соціальне і загальноклінічне значення. Ранній початок, прогресуючий перебіг, тенденція до прискореної інвалідизації та негативна когнітивна складова у пацієнтів із хворобою Паркінсона змушують знаходити нові шляхи діагностики, лікування та реабілітації. Терапевтичний протокол медикаментозного контролю важливих проявів хвороби Паркінсона складається з постійного та систематичного прийому спеціалізованих препаратів, базовим з яких є леводопа, та комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на покращення рухових і нерухових порушень. Основними реабілітаційними методиками з доказаною ефективністю вважаються: кінезіотерапія; лікування рухом, індукованим його обмеженням; комплекс ерготерапевтичних вправ після введення ботулінічного токсину. Провідними методами кінезіо-терапії вважаються: Бобат- та ПНФ-концепції, Войта-терапія і концепція Бруннстрем, метод Аффолтара, тренінг подолання неглекта, дзеркальна терапія, метод Перфетті, методика Трауба тощо. Одним з ефективних напрямків ерготерапевтичного лікування пацієнтів з хворобою Паркінсона вважається арт-терапія, в основі якої лежить активація фізіологічних механізмів біологічного зворотного зв’язку. До арт-терапії належать: малювання, ліплення з глини та гіпсу, орігамі, квілінг тощо. На базі клініки «Аксімед» запроваджено сучасну арт-терапевтичну методику SH-терапії (Sand-Hands). Методика передбачає використання піску на спеціальній підсвічуваній панелі, що дозволяє шляхом виконання простих завдань з малювання, гри, насипання, просіювання та інших рухів досягти поставлених ерготерапевтичних цілей, спрямованих на покращення побутової активності хворих з нейродегенеративними захворюваннями, у тому числі і хворобою Паркінсона.

The most common neurodegenerative disease of the central nervous system is Parkinson’s disease, which occupies a special place because it has significant social and general clinical significance. Early onset, progressive course, tendency to accelerated disability and negative cognitive component in patients with Parkinson’s disease force to find new ways of diagnosis, treatment and rehabilitation. The therapeutic protocol for drug control of important manifestations of Parkinson’s disease consists of constant and systemic administration of specialized drugs, the basic one is levodopa, and a set of rehabilitation measures aimed at improving motor and non-motor disorders. The main rehabilitation methods with proven effectiveness are: kinesiotherapy; movement treatment induced by its restriction; a set of occupational therapy exercises after botulinum toxin injection. The leading methods of kinesiotherapy are: Bobath concept and proprioceptive neuromuscular facilitation, Vojta-therapy and Brunnstrom approach, Affoltеr method, training to overcome neglect, mirror therapy, Perfetti method, Traub method, etc. One of the effective directions of occupational therapy of patients with Parkinson’s disease is art therapy, which is based on the activation of physiological mechanisms of biological feedback. Art therapy includes: drawing, sculpting from clay and plaster, origami, quilling, etc. On the basis of the “Aksimed” clinic, a modern art-therapeutic method of SH-therapy (Sand-Hands) has been introduced. The technique involves the use of sand on a special illuminated panel, which allows by performing simple tasks of drawing, playing, pouring, sifting and other movements to achieve the goals of occupational therapy aimed at improving the daily activities of patients with neurodegenerative diseases, including Parkinson’s disease.


Ключові слова

реабілітація; арт-терапія; хвороба Паркінсона; SH-терапія; лікування піском

rehabilitation; art therapy; Parkinson’s disease; SH-therapy; sand treatment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Cucca A., Di Rocco A., Acosta I. et al. Art therapy for Parkinsonʼs disease. Parkinsonism Relat. Disord. 2021 Mar. 84. 148-154. Doi: 10.1016/j.parkreldis.2021.01.013. Epub 202 Jan 23.
2. Siampani K. Incorporating Sandplay Therapy into Gestalt Therapy in the Treatment of Dementia. Gestalt Review. 2013. 17 (1). 35-58. 
3. Goetz C.G., Tilley B.C., Shaftman S.R. et al. Movement Disorder Society-Sponsored Revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Scale Presentation and Clinimetric Testing Results. Movement Disorders. 2008. 23(15). 2129-2170. DOI: 10.1002/mds.22340.
4. Левин О.С., Федорова Н.В. Болезнь Паркинсона. 2015. 352 с.
5. Сіделковський О. Нейрореабилитация. Основы теории и практики. Киев, 2022. 592 с.
6. Сіделковський О., Овсянніков О. та ін. Діагностичні шкали і тести в неврології, нейрохірургії і нейрореабілітації. 2022. С. 296.

Повернутися до номеру