Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 12, №4, 2022

Повернутися до номеру

Артеріальна жорсткість у жінок з артеріальною гіпертензією та післяменопаузальним остеопорозом

Автори: Біловол О.М. (1), Князькова І.І. (1), Фролова Т.В. (1), Циганков О.І. (2), Жадан А.В. (3)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(3) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Встановлено, що поширеність зниженої мінеральної щільності кісткової тканини значно вища серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) порівняно зі здоровими особами. Метою дослідження було вивчити показники артеріальної жорсткості та центрального аортального тиску у жінок з АГ у поєднанні з остеопорозом. Матеріали та методи. У дослідження включено 88 жінок з АГ (середній вік 62,7 ± 3,8 року) у постменопаузі, з яких 35 жінок з остеопорозом (ОП) за даними двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (ДРА) (1-ша група) та 33 без нього (2-га група). Контрольну групу становили 20 практично здорових жінок без АГ та ОП. До початку дослідження пацієнтки регулярно не отримували антигіпертензивних препаратів. Крім загальноприйнятих досліджень проводили добовий моніторинг артеріального тиску (АТ), апланаційну тонометрію та ДРА. Статистичну обробку проводили за допомогою програмного пакета Statistica 10.0 з використанням стандартних алгоритмів варіаційної статистики. Результати. Встановлено, що в 1-й групі рівні офісного систолічного (САТ) та діастолічного артеріального тиску (ДАТ) були на 3,7 і на 4,9 % (p < 0,05) вищі, ніж в осіб 2-ї групи. За даними добового моніторингу АТ, більш виражене збільшення середньодобових САТ і ДАТ на 4,1 і 6,6 % (p < 0,05) спостерігали в 1-й групі порівняно з жінками 2-ї групи. Встановлено, що в 1-й групі порівняно з групою контролю та 2-ю групою виявлено збільшення швидкості поширення пульсової хвилі на 37,2 та 26,4 % відповідно. Висновки. У пацієнток з післяменопаузальним ОП у поєднанні з АГ за даними офісного вимірювання АТ, добового моніторингу та апланаційної тонометрії рівні АТ та параметри артеріальної жорсткості були вірогідно вищими, ніж у пацієнток з АГ без остеопорозу.

Background. It was established that the prevalence of reduced bone mineral density is significantly higher among patients with arterial hypertension compared to healthy subjects. The purpose of the research was to study arterial stiffness and central aortic pressure in women with arterial hypertension combined with osteoporosis. Materials and methods. 88 postmenopausal women with arterial hypertension (average age 62.7 ± 3.8 years) were included in the study, of which 35 women with osteoporosis (OP) according to dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) data (group 1) and 33 without it (group 2). The control group consisted of 20 practically healthy women without arterial hypertension and OP. Before the start of the study, the patients did not regularly receive antihypertensive drugs. In addition to conventional studies, daily blood pressure monitoring, applanation tonometry, and DXA were performed. Statistical processing was performed using the Statistica 10.0 software package using standard variational statistics algorithms. Results. It was found that in group 1, the levels of office systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were by 3.7 and 4.9 % (p < 0.05) hi­gher than in group 2. According to daily blood pressure monito­ring, a more pronounced increase in average daily SBP and DBP by 4.1 and 6.6 % (p < 0.05) was observed in group 1 compared to group 2. It was found that in group 1, compared to the control group and group 2, an increase in pulse wave velocity was detected by 37.2 and 26.4 %, respectively. Conclusions. In women with postmenopau­sal osteoporosis in combination with arterial hypertension according to data of office measurement, daily monitoring blood pressure and data of applanation tonometry, blood pressure levels and parameters of arterial stiffness were significantly higher than in patients with arterial hypertension without osteoporosis.


Ключові слова

післяменопаузальний остеопороз; артеріальна гіпертензія; добовий моніторинг артеріального тиску; артеріальна ригідність; швидкість поширення пульсової хвилі

postmenopausal osteoporosis; arterial hypertension; daily monitoring of blood pressure; arterial stiffness; pulse wave velocity


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. Всеукр. асоц. кардіологів; За ред. В.М. Коваленка. Київ: Моріон, 2018. 223 с. Sercevo-sudynni zahvorjuvannja. Klasyfikacija, standarty diagnostyky ta likuvannja. Vseukr. asoc. kardiologiv; Za red. V.M. Kovalenka. Kyiv: Morion, 2018. 223 р.
2. Pisani P., Renna M.D., Conversano F., Casciaro E., Di Paola M., Quarta E., Muratore M., Casciaro S. Major osteoporotic fragility fractures: Risk factor updates and societal impact. World J. Orthop. 2016 Mar 18. 7(3). 171-81. doi: 10.5312/wjo.v7.i3.171.
3. Gutzwiller J.P., Richterich J.P., Stanga Z., Nydegger U.E., Risch L., Risch M. Osteoporosis, diabetes, and hypertension are major risk factors for mortality in older adults: an intermediate report on a prospective survey of 1467 community-dwelling elderly healthy pensioners in Switzerland. BMC Geriatr. 2018 May 15. 18(1). 115. doi: 10.1186/s12877-018-0809-0.
4. Li C., Zeng Y., Tao L., Liu S., Ni Z., Huang Q., Wang Q. Meta-analysis of hypertension and osteoporotic fracture risk in women and men. Osteoporos Int. 2017 Aug. 28(8). 2309-2318. doi: 10.1007/s00198-017-4050-z.
5. Ben-Shlomo Y., Spears M., Boustred C. et al. Aortic pulse wave velocity improves cardiovascular event prediction: an individual participant meta-analysis of prospective observational data from 17,635 subjects. J. Am. Coll. Cardiol. 2014 Feb 25. 63(7). 636-646. doi: 10.1016/j.jacc.2013.09.063.
6. Mattace-Raso F.U., van der Cammen T.J., Hofman A. et al. Arterial stiffness and risk of coronary heart disease and stroke: the Rotterdam Study. Circulation. 2006 Feb 7. 113(5). 657-63. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.555235.
7. Laurent S., Alivon M., Beaussier H., Boutouyrie P. Aortic stiffness as a tissue biomarker for predicting future cardiovascular events in asymptomatic hypertensive subjects. Ann. Med. 2012 Jun. 44 Suppl. 1. S93-7. doi: 10.3109/07853890.2011.653398.
8. Jiang Y., Zhang Y., Jin M., Gu Z., Pei Y., Meng P. Aged-Related Changes in Body Composition and Association between Body Composition with Bone Mass Density by Body Mass Index in Chinese Han Men over 50-year-old. PLoS One. 2015 Jun 19. 10(6). e0130400. doi: 10.1371/journal.pone.0130400.
9. Aluoch A.O., Jessee R., Habal H. et al. Heart failure as a risk factor for osteoporosis and fractures. Curr. Osteoporos Rep. 2012 Dec. 10(4). 258-69. doi: 10.1007/s11914-012-0115-2.
10. Turcotte A.F., O’Connor S., Morin S.N. et al. Association between obesity and risk of fracture, bone mineral density and bone quality in adults: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021 Jun 8. 16(6). e0252487. doi: 10.1371/journal.pone.0252487.
11. Premaor M.O., Ensrud K., Lui L. et al. Study of Osteoporotic Fractures. Risk factors for nonvertebral fracture in obese older women. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011 Aug. 96(8). 2414-21. doi: 10.1210/jc.2011-0076.
12. Kim J., Lee S., Kim S.S. et al. Association between body mass index and fragility fracture in postmenopausal women: A cross-sectional study using Korean National Health and Nutrition Examination Survey 2008–2009 (KNHANES IV). BMC Womens Health. 2021. 21. 60. doi: 10.1186/s12905-021-01209-4.
13. Hijazi N., Alourfi Z. Association between Hypertension, Antihypertensive Drugs, and Osteoporosis in Postmenopausal Syrian Women: A Cross-Sectional Study. Advances in medicine. 2020. 2020. 7014212. doi: 10.1155/2020/7014212.
14. Poudyal H., Brown L. Osteoporosis and its association with non-gonadal hormones involved in hypertension, adiposity and hyperglycaemia. Curr. Drug Targets. 2013 Dec. 14(14). 1694-706. doi: 10.2174/1389450119999990001. PMID: 24060147.
15. Vlachopoulos C., Aznaouridis K., Stefanadis C. Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with arterial stiffness: a systematic review and meta-analysis. J. Am. Coll. Cardiol. 2010 Mar 30. 55(13). 1318-27. doi: 10.1016/j.jacc.2009.10.061.
16. Целуйко В.И., Брегвадзе Т.Р., Мищук Н.Е. Факторы, ассоциированные с показателями центрального аортального давления у больных с артериальной гипертензией. Український кардіологічний журнал. 2012. 5. 60-68. Режим доступу: http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2012/05/7_5_2012.pdf.
17. Laurent S., Cockcroft J., Van Bortel L. et al.; European Network for Non-invasive Investigation of Large Arteries. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. Eur. Heart J. 2006 Nov. 27(21). 2588-605. doi: 10.1093/eurheartj/ehl254.

Повернутися до номеру