Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний неврологічний журнал Том 18, №8, 2022

Повернутися до номеру

Вплив втоми на когнітивний статус та якість життя пацієнтів із Лайм-бореліозом

Автори: Малиш Т.Ю., Тріщинська М.А.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність вивчення проблеми астенічних порушень визначається їхньою значною поширеністю серед пацієнтів із різноманітними хронічними патологіями та ймовірним впливом на перебіг захворювання, ефективність лікування та якість життя. Метою дослідження було проаналізувати залежність когнітивних розладів та якості життя пацієнтів із Лайм-бореліозом від рівня втоми. Матеріали та методи. У дослідження було включено 48 пацієнтів із Лайм-бореліозом, яким було проведено дослідження якості життя за короткою версією опитувальника здоров’я — 36 (SF-36), когнітивного статусу — за короткою шкалою оцінки психічного статусу (MMSE) та Монреальською шкалою оцінки когнітивних функцій (MoCA), втоми — за шкалою оцінки вираженості втоми (FSS). Результати. Згідно з результатами оцінки ступеня тяжкості астенії/вираженості втоми (FSS), поширеність астенічних порушень у пацієнтів із Лайм-бореліозом становить 45,8 %. Когнітивні порушення з оцінкою за MMSE < 28 балів були виявлені у 64,6 % пацієнтів, а за MoCA < 26 балів — у 56,2 %. Серед пацієнтів із проявами втоми помірного або тяжкого ступеня вираженості відмічалася більша частота осіб жіночої статі (СШ 5,43; 95% ДІ [1,29–22,94]), нейробореліозу (СШ 13,64; 95% ДІ [2,62–70,9]), пізньої стадії захворювання (СШ 9,23; 95% ДІ [2,46–34,58]), більш низька оцінка когнітивної функції за MMSE (26,14 ± 2,53 проти 27,54 ± 2,25 бала, р = 0,048) та MoCA (23,59 ± 2,77 проти 25,46 ± 2,42 бала, р = 0,016). Втома вірогідно знижує якість життя пацієнтів із Лайм-бореліозом, зокрема: фізичні функції (р = 0,002), рольове фізичне та емоційне функціонування (р < 0,001), оцінку болю (р = 0,037), життєздатність (р < 0,001), соціальне функціонування (р = 0,048). Висновки. Встановлено, що наявність астенії залежить від статі (жіноча), наявності клінічних проявів ураження нервової системи (нейробореліозу) та когнітивних розладів, а також пізньої стадії захворювання. Наявність втоми вірогідно знижує якість життя пацієнтів із Лайм-бореліозом.

Background. The relevance of the issue of asthenic disorders is determined by their high prevalence among patients with various chronic pathologies and probable impact on the disease course, treatment effectiveness and quality of life. The purpose of the study was to analyze the dependence of cognitive impairment and quality of life of patients with Lyme borreliosis on the level of fatigue. Materials and methods. The study involved 48 patients with Lyme borreliosis. The MOS 36-item Short Form Health Survey (SF-36) was used to study the quality of life of patients. Cognitive function was assessed using the Mini-Mental State Examination (MMSE) and the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), and the impact of fatigue was evaluated using the Fatigue Severity Scale (FSS). Results. According to the results of assessing asthenia/fatigue severity (FSS), the prevalence of asthenic disorders in patients with Lyme borreliosis was 45.8 %. Cognitive impairment with the MMSE score of < 28 was found in 64.6 % of patients, and with the MoCA score of < 26 points in 56.2 % of cases. Manifestations of moderate or severe fatigue were more common among women (odds ratio (OR) 5.43; 95% confidence interval (CI) [1.29–22.94]), patients with neuroborreliosis (OR 13.64; 95% CI [2.62–70.9]), late stage of the disease (OR 9.23; 95% CI [2.46–34.58]), and those with a lower MMSE (26.14 ± 2.53 vs. 27.54 ± 2.25 points, р = 0.048) and MoCA score (23.59 ± 2.77 vs. 25.46 ± 2.42 points, р = 0.016). Fatigue significantly reduces the quality of life of patients with Lyme borreliosis, in particular: physical functioning (p = 0.002), role physical and emotional functioning (p < 0.001), bodily pain (p = 0.037), vitality (p < 0.001), social functioning (p = 0.048). Conclusions. It was found that occurrence of asthenia depends on the gender (female), the presence of clinical manifestations of a damage to the nervous system (neuroborreliosis) and cognitive impairment, as well as the late stage of the disease. Fatigue significantly reduces the quality of life of patients with Lyme borreliosis.


Ключові слова

Лайм-бореліоз; якість життя; когнітивні порушення; втома

Lyme borreliosis; quality of life; cognitive disorders; fatigue


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Клюс В.Ю. Поліорганні ураження при хворобі Лайма. Проблеми військової охорони здоров’я. 2017. № 49(1). С. 86-93. 
2. Шостакович-Корецька Л.Р., Будаева І.В., Чергінець А.В., Маврутенков В.В., Марченко Н.Е. Лайм-бореліоз: питання діагностики і терапії. Актуальна інфектологія. 2014. № 2(3). С. 34-38. 
3. Sykes R.A., Makiello P. An estimate of Lyme borreliosis incidence in Western Europe. J. Public Health Oxf .Engl. 2017. 39(1). 74-81. doi: 10.1093/pubmed/fdw017.
4. Фурик О.О., Рябоконь О.В., Задирака Д.А. та ін. Клінічні особливості Лайм-бореліозу у Запорізькій області за період 2015–2019 рр. Актуальна інфектологія. 2021. № 9 (1). С. 89.
5. Ілляш Т.І. Діагностичні проблеми нейробореліозу. Український неврологічний журнал. 2018. № 2. С. 5-10.
6. Wormser G.P., Sudhindra P., Lopez E., et al. Fatigue in patients with erythema migrans. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 2016. 86(3). 322-326. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2016.07.026.
7. Thortveit E.T., Lorentzen Å.R., Ljøstad U., Mygland Å. Somatic symptoms and fatigue in a Norwegian population with high exposure to ticks. Ticks Tick-Borne Dis. 2019. 10(1). 156-161. doi: 10.1016/j.ttbdis.2018.09.012.
8. Estévez-López F., Mudie K., Wang-Steverding X., et al. Systematic Review of the Epidemiological Burden of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Across Europe: Current Evidence and EUROMENE Research Recommendations for Epidemiology. J. Clin. Med. 2020. 9(5). 1557. doi: 10.3390/jcm9051557. 
9. Pheby D.F.H., Araja D., Berkis U., et al. The Development of a Consistent Europe-Wide Approach to Investigating the Economic Impact of Myalgic Encephalomyelitis (ME/CFS): A Report from the European Network on ME/CFS (EUROMENE). Healthc Basel Switz. 2020. 8(2). 88. doi: 10.3390/healthcare8020088.
10. Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J. Psychiatr. Res. 1975. 12(3). 189-198. doi: 10.1016/0022-3956(75)90026-6.
11. Nasreddine Z.S., Phillips N.A., Bédirian V., et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J. Am. Geriatr. Soc. 2005. 53(4). 695-9. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x.
12. Jason L.A., Evans M., Brown M., et al. Fatigue Scales and Chronic Fatigue Syndrome: Issues of Sensitivity and Specificity. Disabil. Stud. Q. 2011. 31(1). 1375. 
13. Ware J. The MOS 36-item short-form healthy survey (SF-36). Medical Care. 1992. 30(6). 473-483.
14. Lantos P.M., Rumbaugh J., Bockenstedt L.K., Falck-Ytter Y.T., Zemel L.S. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neuro-logy (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Lyme Disease. Arthritis Care Res. (Hoboken). 2021. 73(1). 1-9. doi: 10.1002/acr.24495.
15. Путилина М.В. Астенические расстройства в общемедицинской практике. Алгоритмы диагностики и терапии. Нервные болезни. 2013. № 4. С. 26-33.
16. Sigurdardottir A.H., Knudtzen F.C., Nymark A., Bang M. Fatigue and cognitive impairment in neuroborreliosis patients posttreatment-A neuropsychological retrospective cohort study. Brain Behav. 2022. 12(9). 2719. doi: 10.1002/brb3.2719.
17. Eikeland R., Ljøstad U., Mygland Å., Herlofson K., Løhaugen G. European neuroborreliosis: Neuropsychological findings 30 months post-treatment. European Journal of Neurology. 2012. 19(3). 480-487. doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03563.x. 
18. Straub R.K., Powers C.M. Chronic Fatigue Syndrome: A Case Report Highlighting Diagnosing and Treatment Challenges and the Possibility of Jarisch-Herxheimer Reactions If High Infectious Loads Are Present. Healthcare (Basel). 2021. 19(11). 1537. doi: 10.3390/healthcare9111537.
19. Knudtzen F.C., Andersen N.S., Jensen T.G., Skarphédinsson S. Characteristics and clinical outcome of Lyme neuroborreliosis in a high endemic area, 1995–2014: A retrospective cohort study in Denmark. Clinical Infectious Diseases. 2017. 65(9). 1489-1495. doi: 10.1093/cid/cix568.

Повернутися до номеру