Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний неврологічний журнал Том 18, №8, 2022

Повернутися до номеру

Клініко-неврологічні та нейропсихологічні характеристики цереброваскулярної патології у пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2, порівняно з групою контролю

Автори: Марштупа В.В.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Наприкінці 2019 року новий коронавірус був ідентифікований як причина серії випадків пневмонії у місті Ухань, провінція Хубей, Китай. COVID-19 часто починається з симптомів ураження органів дихання, проте в подальшому у пацієнтів можуть з’явитися інші тяжкі ускладнення. Було встановлено, що майже у 40 % хворих на COVID-19 спостерігаються ураження центральної та периферичної нервової системи. Вважають, що системи охорони здоров’я в усьому світі вже найближчими роками можуть зазнати напливу осіб із депресією, посттравматичними стресовими розладами, тривогою, інсомнією, психозами, когнітивними порушеннями. Саме тому вкрай необхідне проведення клінічних досліджень, що фіксуватимуть гострий початок неврологічних симптомів, результати детальних неврологічних обстежень, темпи прогресування та довгострокові наслідки розладів з боку нервової системи у хворих на COVID-19. Мета дослідження: удосконалення діагностики цереброваскулярної патології (ЦВП) у пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2, шляхом вивчення клініко-неврологічних та нейропсихологічних показників. Завдання: дослідити клініко-неврологічні характеристики та їх кореляційні зв’язки, що визначають перебіг ЦВП у пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2. Матеріали та методи. Проаналізовано ЦВП у пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2. Предметом дослідження були клінічні, нейропсихологічні показники пацієнтів із ЦВП, інфікованих SARS-CoV-2. Застосовані такі методи: збір скарг та анамнезу; фізикальне обстеження; психометричні — шкала тривоги Бека (BAI), шкала депресії Гамільтона (HDRS), шкала оцінки рівня втоми (FAS); нейропсихологічні — коротка шкала оцінки психічного стану (MMSE), Монреальська шкала оцінки когнітивних функцій (MoCa), шкала «Батарея лобної дисфункції» (FAB); клінічні — неврологічний статус; ПЛР-тест на виявлення РНК вірусу COVID-19; статистичні. Результати. Визначили, що у пацієнтів після перенесеної SARS-CoV-2 виявляється зниження когнітивних функцій за шкалами MMSE i MoCa порівняно із групою контролю, проте за шкалою FAB показники варіюють у межах норми в обох групах; рівень тривоги у пацієнтів обох груп значно перевищував гранично допустимі межі з деяким переважанням показників у групі контролю; показники шкали депресії Гамільтона продемонстрували наявність депресивного розладу у пацієнтів обох груп; кореляційний аналіз в основній групі свідчить про прямі та зворотні кореляційні зв’язки між показниками тестів для оцінки когнітивних доменів і показниками психометричних методів, сильний зворотний кореляційний зв’язок існує між показниками зорово-конструктивних виконавчих навичок і показниками рівня втоми та тривоги.

Background. In late 2019, a novel coronavirus was identified as the cause of a series of pneumonia cases in Wuhan, Hubei Province, China. Coronavirus disease (COVID-19) often begins with respiratory symptoms, but patients may develop other serious complications later. It was found that almost 40 % of patients with COVID-19 have damage to the central and peripheral nervous system. It is believed that health care systems around the world may be overloaded with an influx of people with depression, post-traumatic stress disorders, anxiety, insomnia, psychoses, and cognitive disorders in the coming years. That is why conducting clinical studies that will record the acute onset of neurological symptoms, the results of detailed neurological examinations, the rates of progression and the long-term consequences of nervous system disorders in patients with COVID-19 is urgently needed. The purpose was to improve the diagnosis of cerebrovascular diseases (CVD) in patients infected with severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2) by studying clinical, neurological and neuropsychological indicators, to investigate the clinical and neurological characteristics and their correlations that determine the course of CVD in these people. Materials and methods. We studied CVD in patients infected with SARS-CoV-2. Subject of study: clinical, neuropsychological indicators of patients with CVD infected with SARS-CoV-2. Research methods: collection of complaints and medical history; physical examination; psychometric — Beck Anxiety Inventory, Hamilton Depression Rating Scale, Fatigue Assessment Scale; neuropsychological — Mini-Mental State Examination, Montreal Cognitive Assessment, Frontal Assessment Battery; clinical — the neurological status; RNA PCR test for SARS-CoV-2; statistical ones. Results. It was found that patients after SARS-CoV-2 had a cognitive decline according to the Mini-Mental State Examination and Montreal Cognitive Assessment compared to the control group, but according to the Frontal Assessment Battery, the indicators vary within the normal range in both groups; the level of anxiety both groups significantly exceeded the maximum permissible limits with some predominance of indicators in the control group; scores on the Hamilton Depression Rating Scale demonstrated the presence of a depressive disorder both groups; correlation analysis in the main group shows direct and inverse correlations between the indicators of tests for the assessment of cognitive domains and data of psychometric methods, there is a strong inverse correlation between visual spatial/executive functions and indicators of the level of fatigue and anxiety.


Ключові слова

SARS-CoV-2; цереброваскулярна патологія; BAI; HDRS; FAS; MMSE; MoCa; FAB; зорово-конструктивні/виконавчі функції

SARS-CoV-2; cerebrovascular disease; Beck Anxiety Inventory; Hamilton Depression Rating Scale; Fatigue Assessment Scale; Mini-Mental State Examination; Montreal Cognitive Assessment; Frontal Assessment Battery; visual spatial/executive skills functions


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. https://www.who.int/ emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 
2. Wahba L., Jain N., Fire A.Z. et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2012-7.
3. Ellul M.A., Benjamin L., Singh B. et al. Neurological associations of COVID-19. Lancet Neurol. 2020. DOI: 10.1016/S1474-4422(20)30221-0.
4. Liu J.M., Tan B.H., Wu S. et al. Evidence of central nervous system infection and neuroinvasive routes, as well as neurological involvement, in the lethality of SARS-CoV-2 infection. J. Med. Virol. 2021. DOI: 10.1002/jmv.26570.
5. Bratosiewicz-Wąsik J., Wąsik T.J. Does virus-receptor interplay influence human coronaviruses infection outcome? Med. Sci. Monit. 2020. DOI: 10.12659/MSM.928572.
6. Hoffmann M., Kleine-Weber H., Schroeder S. et al. SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor. Cell. 2020. DOI: 10.1016/j.cell.2020.02.052.
7. Cantuti-Castelvetri L., Ojha R., Pedro L.D. et al. Neuropilin-1 facilitates SARS-CoV-2 cell entry and infectivity. Science. DOI: 10.1126/science.abd2985.
8. Varatharaj A., Thomas N., Ellul M.A. et al. Neurological and neuropsychiatric complications of COVID-19 in 153 patients: a UK-wide surveillance study. Lancet Psychiatry. 2020. DOI: 10.1016/S2215-0366(20)30287-X.
9. Wnuk M., Sawczyńska K., Kęsek T. et al. Neurological symptoms in hospitalised patients with COVID-19 and the irassociation with in-hospital mortality. Neurol. Neurochir. Pol. 2021. DOI: 10.5603/PJNNS.a2021.0039.
10. Callard F., Perego E. How and why patients made LongCovid. Soc. Sci. Med. 2021. DOI: 10.1016/j.socscimed.2020.113426.

Повернутися до номеру