Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology Том 15, №1, 2019

Back to issue

Use of interactive “Case Study” method in the training of future physicians

Authors: Чернявська І.В.(1), Скрипник Н.В.(1), Дідушко О.М.(1), Паньків І.В.(2)
1 - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
2 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Medical education

print version


Summary

Останнє десятиріччя характеризується стрімким використанням великої кількості віртуальних технологій у різних сферах діяльності людини. Упровадження інноваційних технологій у навчальні процеси в системі вищої освіти є актуальною проблемою її модернізації й оптимізації на шляху реформаційних змін у процесі європейської інтеграції. У статті розглянуто питання щодо навчання студентів із використання інформаційної технології «Віртуальний пацієнт». Описано розгляд клінічного завдання з теми «Ведення пацієнтів із захворюваннями щитоподібної залози» для студентів шостого курсу медичного факультету з використанням інтерактивного методу ”Case-study”. Використання інформаційних технологій під час навчання студентів сприяє підвищенню оптимальності й ефективності навчання, формуванню професійної компетентності майбутніх лікарів.

Последнее десятилетие характеризуется стремительным использованием огромного количества виртуальных технологий в различных сферах деятельности человека. Внедрение инновационных технологий в образовательные процессы в системе высшего образования является актуальной проблемой ее модернизации и оптимизации на пути реформирования изменений в процессе европейской интеграции. В статье рассмотрены вопросы обучения студентов с использованием информационной технологии «Виртуальный пациент». Описано рассмотрение клинической задачи по теме «Ведение пациентов с заболеваниями щитовидной железы» для студентов шестого курса медицинского факультета с использованием интерактивного метода «Case-study». Использование информационных технологий при обучении студентов способствует повышению оптимальности и эффективности обучения, формированию профессиональной компетентности будущих врачей.

Last decade is characterized by rapid use of a large number of virtual technologies in the different spheres of human activity. Introduction of innovative technologies into education processes in the system of higher education is an actual problem of its modernization and optimization on the way of reformational changes in the process of European integration. The article deals with the training of students using “Virtual Patient” information technology. Consideration of the clinical task on the topic “Managing patients with thyroid diseases” for sixth-year students of the medical faculty using the interactive “Case Study” method is described. Application of information technology in teaching students contributes to the optimality and effectiveness of training and the formation of professional competence of future doctors.


Keywords

ендокринологія; щитоподібна залоза; ефективність навчання

эндокринология; щитовидная железа; эффективность обучения

endocrinology; thyroid gland; learning efficiency


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Трач Ю. Vr-технології як метод і засіб навчання / Ю. Трач // Освітологічний дискурс. — 2017. — № 3–4 (18–19).
2. Запорожан В.М., Кресюн В.Й., Рогачевський О.П., Чернецька О.В. Перспективи впровадження сучасних інновацій в освітню діяльність університету / В.М. Запорожан, В.Й. Кресюн, О.П. Рогачевський, О.В. Чернецька // Медична освіта. — 2016. — № 2. — С. 73-76.
3. Добровольська К.В. Медичні симулятори як складова інноваційної освіти / К.В. Добровольська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». — 2017. — Вип. 1(40). — С. 84-87.
4. Лісовий В.М., Капустник В.А., Марковський В.Д., Завгородній І.В. Загальні проблеми та перспективи застосування симуляційних методів освіти. Матеріали навчальної методичної конференції, присвяченої 212-й річниці від дня заснування ХНМУ. — Харків, 2016. — С. 3-7.
5. Пахаренко Л.В. Застосування інноваційних технологій під час викладання теми «Неплідний шлюб. Організація, структура та завдання служби планування сім’ї» студентам медичного факультету / Л.В. Пахаренко // Буковинський медичний вісник. — 2018. — Т. 22, № 3(87). — С. 143-146.

Back to issue