Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology Том 16, №4, 2020

Back to issue

Impact of compliance to a gluten-free diet on vitamin and trace element deficiencies in celiac patients

Authors: Hasret Ayyildiz Civan
Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Целіакія — хронічне захворювання імунного генезу, що характеризується затримкою росту та маль­абсорбцією, пов’язаною з пошкодженням слизової оболонки і запаленням тонкої кишки у генетично схильних людей внаслідок впливу глютену. При лікуванні целіакії досягається клінічне, гістологічне та серологічне поліпшення стану шляхом дотримання безглютенової дієти. Мета дослідження: оцінити рівень вітамінів та мікроелементів у хворих на целіакію за умов дотримання безглютенової дієти. Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 77 пацієнтів з діагнозом «целіакія», виявленим ретроспективно. Усі випадки були підтверджені гістологічно за класифікацією Marsh, усі па­цієнти обстежені на тлі дотримання безглютенової дієти. Демографічні особливості, вік початку захворювання, результати клінічного обстеження, антропометричні показники та лабораторні результати порівнювали у групах хворих, які дотримувалися дієти, та за її відсутності. Результати. До дослідження були включені 77 хворих (48 жінок і 29 чоловіків) із целіакією, середній вік яких становив 9,81 ± 4,73 року. Переважно у пацієнтів виявлені гістологічно за класифікацією Marsh типи 3a (n = 22) і 3b (n = 20). Результати серологічного скринінгу показали, що у 40,3 % випадків (n = 31) хворі дотримувалися безглютенової дієти, тоді як у 59,7 % (n = 46) — не дотримувалися. У хворих цієї групи відзначалися вірогідно нижчі показники вмісту вітаміну В12, вітаміну D, фолатів, цинку та селену порівняно з групою хворих, які дотримувалися відповідної дієти (p = 0,000; 0,000; 0,000; 0,000 та 0,031 відповідно). Крім того, був виявлений вірогідно вищий середній рівень загального IgA в сироватці крові у групі хворих без дотримання дієти порівняно з групою хворих, які дотримувалися безглютенової дієти (p = 0,027). Висновки. Встановлена висока ефективність безглютенової дієти для корекції недостатності та дефіциту вітамінів і мікроелементів. Необхідно детально інформувати пацієнтів з целіакією та їх родини про неухильне пожиттєве дотримання безглютенової дієти, хоча дотримання такого харчування створює чимало соціальних і практичних труднощів.

Актуальность. Целиакия — хроническое заболевание иммунного генеза, характеризующееся задержкой роста и мальабсорбцией, связанной с повреждением слизистой оболочки и воспалением тонкой кишки у генетически предрасположенных людей в результате воздействия глютена. При лечении целиакии достигается клиническое, гистологическое и серологическое улучшение состояния путем соблюдения безглютеновой диеты. Цель исследования: оценить уровень витаминов и микроэлементов у больных целиакией при соблюдении безглютеновой диеты. Материалы и методы. Под наблюдением находились 77 пациентов с диагнозом «целиакия», выявленным ретроспективно. Все случаи были подтверждены гистологически по классификации Marsh, все пациенты обследованы на фоне соблюдения безглютеновой диеты. Демографические особенности, возраст начала заболевания, результаты клинического обследования, антропометрические показатели и лабораторные результаты сравнивали в группах больных, которые придерживались диеты, и при ее отсутствии. Результаты. В исследование были включены 77 больных (48 женщин и 29 мужчин) с целиакией, средний возраст которых составил 9,81 ± 4,73 года. В основном у пациентов обнаружены гистологически по классификации Marsh типы 3a (n = 22) и 3b (n = 20). Результаты серологического скрининга показали, что в 40,3 % случаев (n = 31) больные соблюдали безглютеновую диету, тогда как в 59,7 % (n = 46) — не соблюдали. У больных этой группы отмечались достоверно более низкие показатели содержания витамина В12, витамина D, фолатов, цинка и селена по сравнению с группой больных, которые соблюдали соответствующую диету (p = 0,000; 0,000; 0,000; 0,000 и 0,031 соответственно). Кроме того, был обнаружен достоверно более высокий средний уровень общего IgA в сыворотке крови в группе больных без соблюдения диеты по сравнению с группой больных, которые соблюдали безглютеновую диету (p = 0,027). Выводы. Установлена высокая эффективность безглютеновой диеты для коррекции недостаточности и дефицита витаминов и микроэлементов. Необходимо детально информировать пациентов с целиакией и их семьи о неуклонном пожизненном соблюдении безглютеновой диеты, хотя соблюдение такого питания создает немало социальных и практических трудностей.

Background. Celiac disease (CD) is a chronic immune-mediated disorder characterized by growth retardation and malabsorbtion related to mucosal damage and inflammation of small intestine in genetically predisposed people as a result of gluten exposure. In CD treatment, clinical, histological and serological improvement is possible with gluten-free diet. Thus, we aimed to assess the vitamin and trace element levels of CD patients in regard to their compliance with gluten-free diet. Materials and methods. In our study, 77 patients diagnosed with CD were evaluated retrospectively. All individuals were assessed with Marsh classification histopathologically and surveyed when they follow a gluten-free diet. Demographic features, age of disease onset, physical examination findings, anthropometric measurements and laboratory findings along with clinical and laboratory outcomes of patients after a gluten-free diet were compared between compliant to diet and non-compliant to diet groups. Results. A total of 77 individuals, 48 females and 29 males with a diagnosis of CD and mean age of 9.81 ± 4.73 years on admission, were reqruited in our study. Patients were mostly found to have Marsh type 3a (n = 22) and Marsh type 3b (n = 20) histopathologically. The results of serological screening revealed that 40.3 % of people (n = 31) were compliant with diet whereas 59.7 % (n = 46) — non-compliant. Non-compliant group had significantly lower mean vitamin B12, vitamin D, folate, zinc and selenium levels compared to compliant group (p = 0.000; 0.000; 0.000; 0.000 and 0.031, respectively). In addition, a significantly higher mean serum total IgA level was detected in non-compliant group in comparison to compliant group (p = 0.027). Conclusions. High efficacy of gluten-free diet in correcting nutritional insufficiencies and deficiencies was shown. Thus, there is no doubt that informing patients and their families about lifelong gluten-free diet in detail is beneficial although this treatment contains many social and practical difficulties.


Keywords

целіакія; безглютенова дієта; мальабсорбція; вітамін D; вітамін В12

целиакия; безглютеновая диета; мальабсорбция; витамин D; витамин В12

celiac disease; gluten-free diet; gluten; malabsorption; vitamin D; vitamin B12


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Green P.H., Cellier C. Celiac disease. New England Journal of Medicine. 2007. 357(17). 1731-43.
 2. Fasano A., Catassi C. Celiac disease. New England Journal of Medicine. 2012. 367(25). 2419-26.
 3. Rubio-Tapia A., Hill I.D., Kelly C.P., Calderwood A.H., Murray J.A. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. The American Journal of Gastroenterology. 2013. 108(5). 656.
 4. Gönen C. Çölyak Hastalığı Epidemiyolojisi. Turkiye Klinikleri Gastroentero hepatology-Special Topics. 2015. 8(3). 3-7.
 5. Catassi C., Fasano A. Celiac disease diagnosis: simple rules are better than complicated algorithms. The American Journal of Medicine. 2010. 123(8). 691-3.
 6. Tanpowpong P., Broder-Fingert S., Katz A.J., Camargo C.A. Jr. Age-related patterns in clinical presentations and gluten-related issues among children and adolescents with celiac disease. Clinical and Translational Gastroenterology. 2012. 2. e9.
 7. Jansson-Knodell C.L., King K.S., Larson J.J., Van Dyke C.T., Murray J.A., Rubio-Tapia A. Gender-based differences in a population-based cohort with celiac disease: more alike than unalike. Digestive Diseases and Sciences. 2018. 63(1). 184-92.
 8. Reilly N.R., Aguilar K., Hassid B.G., Cheng J., DeFelice A.R., Kazlow P., Bhagat G., Green P.H. Celiac disease in normal-weight and overweight children: clinical features and growth outcomes following a gluten-free diet. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2011. 53(5). 528-31.
 9. Lurz E., Scheidegger U., Spalinger J., Schöni M., Schibli S. Clinical presentation of celiac disease and the diagnostic accuracy of serologic markers in children. European Journal of Pediatrics. 2009. 168(7). 839.
 10. Wierdsma N.J., van Bokhorst-de van der Schueren M.A., Berkenpas M. et al. Vitamin and mineral deficiencies are highly prevalent in newly diagnosed celiac disease patients. Nutrients. 2013. 5. 3975-92. doi: 10.3390/nu5103975.
 11. Harper J.W., Holleran S.F., Ramakrishnan R. et al. Anemia in celiac disease is multifactorial in etiology. Am. J. Hematol. 2007. 82. 996-1000.
 12. McKeon A., Lennon V.A., Pittock S.J. et al. The neurologic significance of celiac disease biomarkers. Neurology. 2014. 83(20). 1789-1796. doi: 10.1212/WNL.0000000000000970.
 13. Kelly C.P., Bai J.C., Liu E., Leffler D.A. Advances in diagnosis and management of celiac disease. Gastroenterology. 2015. 148(6). 1175-86.
 14. MacCulloch K., Rashid M. Factors affecting adherence to a gluten-free diet in children with celiac disease. Paediatr. Child Health. 2014. 19. 305-9.
 15. Thompson T. Contaminated oats and other gluten-free foods in the United States. J. Am. Diet Assoc. 2005. 105. 348.
 16. Annibale B., Severi C., Chistolini A. et al. Efficacy of gluten-free diet alone on recovery from iron deficiency anemia in adult celiac patients. Am. J. Gastroenterol. 2001. 96. 132-7.
 17. Terlemez S., Tokgöz Y. Çölyak hastası çocuklarda glutensiz diyetin hematolojik oarametreler üzerindeki etkileri. Kocatepe Tıp Dergisi. 2018. 19(4). 126-30. (in Turkish)
 18. Rawal P., Thapa B.R., Prasad R., Prasad K.K., Nain C.K., Singh K. Zinc supplementation to patients with celiac disease — is it required? Journal of Tropical Pediatrics. 2010. 56(6). 391-7.
 19. Halfdanarson T.R., Kumar N., Hogan W.J., Murray J.A. Copper deficiency in celiac disease. Journal of Clinical Gastroenterology. 2009. 43(2). 162-4.
 20. Stazi A.V., Trinti B. Selenium deficiency in celiac disease: risk of autoimmune thyroid diseases. Minerva Medica. 2008. 99(6). 643-53.
 21. Topal E., Catal F., Acar N.Y. et al. Vitamin and mineral deficiency in children newly diagnosed with celiac disease. Turkish Journal of Medical Sciences. 2015. 45(4). 833-6.
 22. Öhlund K., Olsson C., Hernell O., Öhlund I. Dietary shortcomings in children on a gluten-free diet. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2010. 23(3). 294-300.
 23. Unubol M., Guney E., Yazak V., Cakiroglu U., Coskun A., Meteoglu I. Celiac disease presenting with vitamin D deficiency and low bone mineral density in the puerperium. Turkish Journal of Rheumatology. 2012. 27(2). 136-40.
 24. Dahele A., Ghosh S. Vitamin B12 deficiency in untreated celiac disease. The American Journal of Gastroenterology. 2001. 96(3). 745.

Back to issue