Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 17, №7, 2021

Повернутися до номеру

Вплив надмірної маси тіла та ожиріння на розвиток порушень репродуктивної функції в жінок

Автори: Паєнок О.С.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

На сьогодні ожиріння залишається серйозною проблемою охорони здоров’я у всіх країнах через його поширеність та розвиток істотних наслідків для здоров’я, пов’язаних із високою захворюваністю та смертністю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від надмірної маси тіла в сучасному світі страждає приблизно 1,5 млрд дорослого населення. За даними вітчизняних досліджень, близько 40 % населення України має надмірну масу тіла, а 25 % — ожиріння. В огляді літератури акцентується увага на проблемі ожиріння в періоди пери- і постменопаузи. Оскільки жирова тканина є місцем конверсії біоактивних естрогенів з андрогенних попередників, можна було б вважати, що у жінок з ожирінням повинні рідше розвиватися такі прояви клімактеричних розладів, як вегетосудинні порушення, остеопороз. Ожиріння впливає на овуляцію, дозрівання ооцитів, на процеси в ендометрії, процес імплантації. Ожиріння порушує репродуктивну функцію не тільки через механізми порушення овуляції: зниження фертильності відзначається і в пацієнток із регулярними овуляторними циклами. До інших механізмів належать такі: комплексний вплив психосоціальних факторів; секретовані жировою тканиною прозапальні цитокіни, рівень яких підвищується при ожирінні, не тільки справляють прямий ембріотоксичний ефект, але також обмежують інвазію трофобласту, порушуючи його нормальне формування. Надмірна кількість прозапальних цитокінів призводить до локальної активації протромбінази і як результат — до тромбозу, інфаркту трофобласту, його відшарування та, зрештою, раннього викидня. Взаємозв’язок між ожирінням та порушенням репродуктивної функції давно доведений. У той же час відомо, що зниження маси тіла покращує дану функцію в жінок із надмірною масою тіла та ожирінням. Особливо важливо, щоб жінки з даною патологією, які відвідують профільних фахівців, отримували необхідні рекомендації та підтримку, спрямовані на зниження маси тіла.

Obesity remains a serious health problem in all count­ries due to its prevalence and the development of significant health consequences associated with high morbidity and mortality. According to the World Health Organization, over 1.5 billion adults in the modern world are overweight. According to domestic studies, about 40 % of the population of Ukraine is overweight and 25 % is obese. The literature review focuses on the problem of obesity in the peri- and postmenopausal periods. Because adipose tissue is the site of conversion of bioactive estrogens from androgenic precursors, it could be assumed that obese women should be less likely to deve­lop symptoms of menopausal disorders such as vascular disorders, osteo­porosis. Obesity affects ovulation, oocyte maturation, proces­ses in the endometrium, and the process of implantation. Obesity impairs reproductive function not only through the mechanisms of ovulation disorders: reduced fertility is observed in patients with re­gular ovulatory cycles. Other mechanisms (the complex influence of psychosocial factors; the level of proinflammatory cytokines secre­ted by adipose tissue is increased in obesity) have not only a direct embryotoxic effect, but also limit the invasion of the trophoblast, disrupting its normal formation. Excessive amounts of pro-inflammatory cytokines lead to local activation of prothrombinase and as a result to thrombosis, trophoblast infarction, its detachment and, ultimately, early miscarriage. The relationship between obesity and reproductive dysfunction has long been proven. At the same time, weight loss is known to improve this function in overweight and obese women. It is especially important that women with this pathology, who visit specialist physicians, receive the necessary re­commendations and support aimed at weight loss.


Ключові слова

ожиріння; жінки; репродуктивна функція; лептин; грелін; адипонектин

obesity; women; reproductive function; leptin; ghrelin; adiponectin


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Wang Y., Beydoun M.A., Min J., Xue H., Kaminsky L.A., Cheskin L.J. Has the prevalence of overweight, obesity and central obesity levelled off in the United States? Trends, patterns, disparities, and future projections for the obesity epidemic. Int. J. Epidemiol. 2020, Jun 1. 49(3). 810-823. doi: 10.1093/ije/dyz273. 
 2. Dereń K., Wyszyńska J., Nyankovskyy S., Nyankovska O., Yatsula M., Łuszczki E., Sobolewski M., Mazur A. Secular Trends of Underweight, Overweight, and Obesity in Children and Adolescents from Ukraine. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021, Mar 23. 18(6). 3302. doi: 10.3390/ijerph18063302. 
 3. Tauqeer Z., Gomez G., Stanford F.C. Obesity in Women: Insights for the Clinician. J. Womens Health (Larchmt). 2018 Apr. 27(4). 444-457. doi: 10.1089/jwh.2016.6196. 
 4. Kanguru L., McCaw-Binns A., Bell J., Yonger-Coleman N., Wilks R., Hussein J. The burden of obesity in women of reproductive age and in pregnancy in a middle-income setting: A population based study from Jamaica. PLoS One. 2017, Dec 13. 12(12). e0188677. doi: 10.1371/journal.pone.0188677. 
 5. Pantasri T., Norman R.J. The effects of being overweight and obese on female reproduction: a review. Gynecol Endocrinol. 2014 Feb. 30(2). 90-4. doi: 10.3109/09513590.2013.850660. 
 6. Zhou X., Yang X. Association between obesity and oligomenorrhea or irregular menstruation in Chinese women of childbearing age: a cross-sectional study. Gynecol. Endocrinol. 2020 Dec. 36(12).1101-1105. doi: 10.1080/09513590.2020.1803823.
 7. Seif M.W., Diamond K., Nickkho-Amiry M. Obesity and menstrual disorders. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2015 May. 29(4). 516-27. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2014.10.010. 
 8. Xu H., Li P.H., Barrow T.M., Colicino E., Li C., Song R., Liu H., Tang N.J., Liu S., Guo L., Byun H.M. Obesity as an effect modifier of the association between menstrual abnormalities and hypertension in young adult women: Results from Project ELEFANT. PLoS One. 2018, Nov 28. 13(11). e0207929. doi: 10.1371/journal.pone.0207929. 
 9. Ko K.M., Han K., Chung Y.J., Yoon K.H., Park Y.G., Lee S.H. Association between Body Weight Changes and Menstrual Irregularity: The Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2010 to 2012. Endocrinol. Metab. (Seoul). 2017 Jun. 32(2). 248-256. doi: 10.3803/EnM.2017.32.2.248. 
 10. Lee S.S., Kim D.H., Nam G.E., Nam H.Y., Kim Y.E., Lee S.H., Han K.D., Park Y.G. Association between Metabolic Syndrome and Menstrual Irregularity in Middle-Aged Korean Women. Korean J. Fam. Med. 2016 Jan. 37(1). 31-6. doi: 10.4082/kjfm.2016.37.1.31. 
 11. Stracciolini A., Quinn B.J., Geminiani E., Kinney S., McCrystal T., Owen M., Pepin M.J., Stein C.J. Body Mass Index and Menstrual Patterns in Dancers. Clin. Pediatr. (Phila). 2017 Jan. 56(1). 49-54. doi: 10.1177/0009922816642202. 
 12. Silvestris E., de Pergola G., Rosania R., Loverro G. Obesity as disruptor of the female fertility. Reprod. Biol. Endocrinol. 2018, Mar 9. 16(1). 22. doi: 10.1186/s12958-018-0336-z. 
 13. Catalano P.M. Obesity, insulin resistance, and pregnancy outcome. Reproduction. 2010 Sep. 140(3). 365-71. doi: 10.1530/REP-10-0088. 
 14. Kazemi M., Jarrett B.Y., Vanden Brink H., Lin A.W., Hoeger K.M., Spandorfer S.D., Lujan M.E. Obesity, Insulin Resistance, and Hyperandrogenism Mediate the Link between Poor Diet Quality and Ovarian Dysmorphology in Reproductive-Aged Women. Nutrients. 2020, Jun 30. 12(7). 1953. doi: 10.3390/nu12071953. 
 15. Tong Q., Xu Y. Central Leptin Regulation of Obesity and Fertility. Curr. Obes. Rep. 2012, Dec 1. 1(4). 236-244. doi: 10.1007/s13679-012-0025-8. 
 16. Atteia H.H., Alzahrani S., El-Sherbeeny N.A., Youssef A.M., Farag N.E., Mehanna E.T., Elhawary R., Ibrahim G.A., Elmistekawy A., Zaitone S.A. Evening Primrose Oil Ameliorates Hyperleptinemia and Reproductive Hormone Disturbances in Obese Female Rats: Impact on Estrus Cyclicity. Front. Endocrinol. (Lausanne). 2020, Jan 30. 10. 942. doi: 10.3389/fendo.2019.00942. 
 17. Broughton D.E., Moley K.H. Obesity and female infertility: potential mediators of obesity’s impact. Fertil Steril. 2017 Apr. 107(4). 840-847. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.01.017. 
 18. Hausman G.J., Barb C.R., Lents C.A. Leptin and reproductive function. Biochimie. 2012 Oct. 94(10). 2075-81. doi: 10.1016/j.biochi.2012.02.022. 
 19. Donato J. Jr, Cravo R.M., Frazão R., Elias C.F. Hypothalamic sites of leptin action linking metabolism and reproduction. Neuroendocrinology. 2011. 93(1). 9-18. doi: 10.1159/000322472. 
 20. Garcia-Galiano D., Allen S.J., Elias C.F. Role of the adipocyte-derived hormone leptin in reproductive control. Horm. Mol. Biol. Clin. Investig. 2014 Sep. 19(3). 141-9. doi: 10.1515/hmbci-2014-0017. 
 21. Bellefontaine N., Chachlaki K., Parkash J., Vanacker C., Colledge W., d’Anglemont de Tassigny X., Garthwaite J., Bouret S.G., Prevot V. Leptin-dependent neuronal NO signaling in the preoptic hypothalamus facilitates reproduction. J. Clin. Invest. 2014 Jun. 124(6). 2550-9. doi: 10.1172/JCI65928.
 22. Dobrzyn K., Smolinska N., Kiezun M., Szeszko K., Rytelewska E., Kisielewska K., Gudelska M., Kaminski T. Adiponectin: A New Regulator of Female Reproductive System. Int. J. Endocrinol. 2018, Apr 29. 2018. 7965071. doi: 10.1155/2018/7965071. 
 23. Kruszyńska A., Słowińska-Srzednicka J., Jeske W., Zgliczyński W. Proinsulin, adiponectin and hsCRP in reproductive age women with polycystic ovary syndrome (PCOS) — the effect of metformin treatment. Endokrynol. Pol. 2014. 65(1). 2-10. doi: 10.5603/EP.2014.0001. PMID: 24549596.
 24. Cheng L., Shi H., Jin Y., Li X., Pan J., Lai Y., Lin Y., Jin Y., Roy G., Zhao A., Li F. Adiponectin Deficiency Leads to Female Subfertility and Ovarian Dysfunctions in Mice. Endocrinology. 2016 Dec. 157(12). 4875-4887. doi: 10.1210/en.2015-2080. 
 25. Sominsky L., Hodgson D.M., McLaughlin E.A., Smith R., Wall H.M., Spencer S.J. Linking Stress and Infertility: A Novel Role for Ghrelin. Endocr. Rev. 2017, Oct 1. 38(5). 432-467. doi: 10.1210/er.2016-1133. PMID: 28938425.
 26. Tena-Sempere M. Interaction between energy homeostasis and reproduction: central effects of leptin and ghrelin on the reproductive axis. Horm. Metab. Res. 2013 Dec. 45(13). 919-27. doi: 10.1055/s-0033-1355399. 
 27. Dupont J., Maillard V., Coyral-Castel S., Ramé C., Froment P. Ghrelin in female and male reproduction. Int. J. Pept. 2010. 2010. 158102. doi: 10.1155/2010/158102. 
 28. Zhang W., Lei Z., Su J., Chen S. Expression of ghrelin in the porcine hypothalamo-pituitary-ovary axis during the estrous cycle. Anim. Reprod. Sci. 2008 Dec. 109(1–4). 356-67. doi: 10.1016/j.anireprosci.2007.12.020. 
 29. Zhang D., Yang X., Li J., Yu J., Wu X. Effect of hyperinsulinaemia and insulin resistance on endocrine, metabolic and fertility outcomes in women with polycystic ovary syndrome undergoing ovulation induction. Clin. Endocrinol. (Oxf.). 2019 Sep. 91(3). 440-448. doi: 10.1111/cen.14050. 
 30. de Wilde M.A., Goverde A.J., Veltman-Verhulst S.M., Eijkemans M.J., Franx A., Fauser B.C., Koster M.P. Insulin action in women with polycystic ovary syndrome and its relation to gestatio–nal diabetes. Hum. Reprod. 2015 Jun. 30(6). 1447-53. doi: 10.1093/humrep/dev072. 
 31. Sim K.A., Partridge S.R., Sainsbury A. Does weight loss in overweight or obese women improve fertility treatment outcomes? A systematic review. Obes. Rev. 2014 Oct. 15(10). 839-50. doi: 10.1111/obr.12217. 
 32. Tremellen K., Wilkinson D., Savulescu J. Should obese women’s access to assisted fertility treatment be limited? A scientific and ethical analysis. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2017 Oct. 57(5). 569-574. doi: 10.1111/ajo.12600. 
 33. Dağ Z.Ö., Dilbaz B. Impact of obesity on infertility in women. J. Turk. Ger. Gynecol. Assoc. 2015, Jun 1. 16(2). 111-7. doi: 10.5152/jtgga.2015.15232. 
 34. Santoro N., Lasley B., McConnell D., Allsworth J., Crawford S., Gold E.B., Finkelstein J.S. et al. Body size and ethnicity are associated with menstrual cycle alterations in women in the early menopausal transition: The Study of Women’s Health across the Nation (SWAN) Daily Hormone Study. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004 Jun. 89(6). 2622-31. doi: 10.1210/jc.2003-031578. 
 35. Gorbatenko N.V., Bezhenar V.F., Fishman M.B. Obesity and reproductive health of women. Obesity and metabolism. 2017. 14(1). 3-8. (in Russian) https://doi.org/10.14341/omet201713-8
 36. Best D., Avenell A., Bhattacharya S. How effective are weight-loss interventions for improving fertility in women and men who are overweight or obese? A systematic review and meta-analysis of the evidence. Hum. Reprod. Update. 2017, Nov 1. 23(6). 681-705. doi: 10.1093/humupd/dmx027. 
 37. Paulson M., Sahlin L., Hirschberg A.L. Progesterone Receptors and Proliferation of the Endometrium in Obese Women With Polycystic Ovary Syndrome-A Lifestyle Intervention Study. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2017, Apr 1. 102(4). 1244-1253. doi: 10.1210/jc.2016-3155. PMID: 28388727.
 38. Pashkovska N.V., Pankiv V.I., Pashkovska O.V. Obesity and Alzheimer’s disease. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2020. 16(1). 3-9. doi: 10.22141/2224-0721.16.1.2020.199121.
 39. Payenok O.S., Payenok A.V., Pankiv IV, Kostiv M.O. Changes in lipid peroxidation and antioxidant activity in pregnant women and women in labour with diffuse toxic goiter. World of Medicine and Biology. 2019. 2(68). 85-91. Doi: 10.26724/2079-8334-2019-2-68-85-91.
 40. Semenyna G.B., Pankiv V.I., Pashkovska N.V., Pankiv I.V. Ovarial factors in the pathogenesis of chronic anovulation in polycystic ovary syndrome. Problems of Endocrine Pathology. 2020. 1. 65-71. Doi 10.21856/j-PEP.2020.1.09.

Повернутися до номеру